Advanias ansvar - CSR

Advanias affärsidé är att vägleda våra kunder till rätt IT. Vi har lokal närvaro samtidigt som vi ingår i en koncern med kontor i fyra länder. Som företag är Advania en del av samhället på de marknader där vi verkar och är därmed en viktig aktör för att bidra till en positiv samhällsutveckling lokalt och en hållbar utveckling globalt både på kort och lite längre sikt.

Medarbetare
Att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens och motivation är en nyckelfaktor för hela vår framgång.

Medarbetare

Våra medarbetare är Advanias enskilt största och viktigaste tillgång.
Kunder
Eftersom it är en viktig nyckel till ett resurseffektivt samhälle har Advania både kunskap och verktyg för att kunna kliva fram och ta rollen som strategisk hållbarhetspartner till våra kunder.

Kunder

It-branschen har en viktig roll att fylla och ett stort ansvar att ta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Miljö
Att vara ett långsiktigt hållbart företag är den viktigaste utgångspunkten för vår verksamhet.

Miljö

Advania uppfyller alla gällande lagar på miljöområdet och arbetar proaktivt med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.
Etik
Uppförandekoden togs fram 2015 och avser att klargöra Advanias ställningstagande för och arbete med grundläggande sociala, etiska och miljömässiga standarder.

Etik

Det viktigaste verktyget i Advanias arbete med etik är vår uppförandekod som gäller både för våra medarbetare internt och för våra partners.
Lokalsamhället
Vi ser att vi kan göra skillnad och aktivt medverka till en positiv utveckling av samhället.

Lokalsamhället

I alla länder och på alla orter Advania är verksamma är vi starkt engagerade i det lokala samhället.