Ostrukturerad data

Hitta affärsvärde i ostrukturerade data

Istället för att börja leta igenom ostrukturerade data, exempelvis; bilder, bloggar och Worddokument, så bör ni stanna upp och fråga er:

  • Vad vill vi ha ut av denna ostrukturerade information?
  • Handlar det om att hitta de bästa kunderna, eller att förstå varför en produkt inte fungerar på marknaden?
Att planlöst försöka skapa något affärsvärde, av något man inte vet, är i de flesta fall dömt att misslyckas.

Det handlar om att bena ut vad man vill uppnå och ringa in de problem som behöver lösas. Genom att förstå vilken information som är viktig för att skapa kostnadsbesparingar och ett större affärsvärde, kan IT-avdelningen hjälpa verksamheten att mer effektivt nyttja sin fulla kapacitet och därmed tjäna pengar.

Om man lyckas med det skapas positiva effekter. När affärsnytta möjliggörs genom effektivt kapacitetsutnyttjande, får man som regel ledningens gehör, vilket är en avgörande faktor för att skapa ett framgångsrikt och väl genomtänkt projekt.

Väl förankrat i ledningsgrupp är det dags att skapa en modell som befäster IT-avdelningens fulla kapacitetsutnyttjande och leveranssäkerhet som i sin tur bidrar till affärsnyttan.

Modellstruktur

1. Object Storage – en början till att skapa struktur

Lagringstekniken Object Storage hanterar data som objekt, till skillnad från andra lagringstekniker vilka hanterar data som en filhierarki eller blocklagring. (Hanterar data som block inom olika sektorer eller spår).

 Object Storage innebär att data kompletteras med metadata. Denna kombination beskriver var filen är lagrad, vem som skapat filen, vilka som har åtkomsträttigheter till filen och vilken policy som råder för hur den ska replikeras på lagringsservern. Object Storage möjliggör att data kan lagras i en platt lagringsstruktur och istället är det metadata, samt den unika identiteten för lagringsdata som håller ordning.

 Fördelen är att data på det sättet blir mer sökbart, samt att man skiljer på applikationerna som hanterar data v.s. informationen i sig. Man lagrar alltså inte längre data på ett proprietärt sätt, kopplat till en specifik applikation. En objektslagrad fil kan därmed användas av olika typer av applikationer, samt även vid uppgradering till nya applikationer.

2. Enterprise Search skapar konkret nytta av ostrukturerade data

Mängden ostrukturerade data som lagras och hanteras är i dag svår att hantera för de flesta företag och organisationer. Enligt IDC växer ostrukturerade data med 62% årligen. År 2022 beräknas ostrukturerade data uppgå till 93%.

Med Enterprise Search omvandlas ett problem till en möjlighet. Sand blir till guld. Det handlar om att skapa struktur på informationen, utan att lägga alltför mycket tid och resurser på detta. Enterprise Search gör att innehållet indexeras, blir sökbart och presenteras för användaren. Eftersom Enterprise Search med automatik taggar upp ostrukturerade data med metadata skapas således ordning.

Med rätt metainformation kan till exempel ekonomiavdelningen hitta relevant information om en order eller en kund med en knapptryckning, istället för att jaga säljare, leta efter e-post, eller dokument som lagrats på diverse olika ställen.

En säljare kan enkelt hitta relevant information om en kund innan ett kundbesök. Detta sker inte bara från den strukturerade informationen i kundvårdssystemet, utan även från den ostrukturerade informationen från; konsulter, tekniker eller ekonomer på företaget.

En ytterligare fördel är att det blir bättre kontroll på informationssäkerheten. IT-avdelningen slipper leta filer i katalogträd, eller delade mappar och får en överskådlig, samt kontrollerad lagringsmiljö där informationen är indexerad och sökbar.

Sand blir till guld

Bo Fransson

Key Account Manager 

+46 8 562 175 78

Vill du veta mer?

Vill du veta mer kring hur du kan få kontroll över ditt ostrukturerade data, skapa en plan för att slippa bli övermannad av datatillväxten och istället hjälpa din organisation med att förstå informationen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

?i