Tre kollegor har ett möte i ett konferensrum
Rapport om cirkulär IT

Hinder och möjligheter för en cirkulär IT-arbetsplats

Ladda ner rapporten och utforska de insikter den erbjuder!

Är du också intresserad av attityder till cirkulär användning av IT-utrustning?

Dyk in i vår senaste rapport och upptäck hur svenska verksamheter ser på cirkulär användning av IT-utrustning. Få en djupare förståelse för de hinder och möjligheter som präglar resan mot en mer cirkulär produktlivscykel.

Övergången från en linjär till en cirkulär hantering av IT-hårdvara går långsamt, och många svenska verksamheter saknar fortfarande en strategi cirkulär användning av IT-utrustning. 

Sverige betraktas ofta som en förebild i klimatfrågor, men när det kommer till att återanvända och återvinna material och produkter ligger vi efter det globala genomsnittet för en cirkulära ekonomi. 

För att driva på den cirkulära omställningen kommer direktiv på både EU- och nationell nivå öka kraven på verksamheter. Beteendemässiga barriärer lyfts som särskilt viktiga att adressera för att driva en förändring och lyckas implementera cirkulära strategier. 

Enligt Sofia Martinsson och Erik Nilsson, båda verksamma inom hållbar affärsutveckling på Advania och medverkande i framtagningen av rapporten, finns en stor potential och värde för verksamheter att införliva cirkulära processer. Detta innefattar inte bara affärsmässiga fördelar, såsom ökad effektivitet och minskade kostnader, utan även minskade utsläpp och ett mer ansvarsfullt utnyttjande av resurser. Trots detta visar rapporten att det är svårt att få frågan att genomsyra verksamheter och många saknar en strategi för återtag och återbruk av IT-utrustning. 

Våra främsta insikter från rapporten 
  • Bristen på ett strategiskt beslut från ledningen leder till att cirkulär IT ofta inte får tillräcklig prioritet ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Det saknas en koppling mellan verksamheters strategi, IT och hållbarhetsmål.
  • IT-avdelningen pekas oftast ut som kravställare och då blir inköp avhängt på intern efterfrågan, kostnad och smidighet.
  • IT är ofta inte en del av det övergripande hållbarhetsarbetet.
  • Kunskapsnivån om cirkulära praktiker bedöms vara hög bland de negativt inställda.
  • Brist på uppföljning av IT-inköp och användande medför att nyttoeffekterna blir osynliga och då baseras beslut på hållbarhetsantaganden.
  • Bristande efterfrågan internt anses vara det största hindret mot återbruk av datorer. 

Utforska resultaten och fördjupa din förståelse av rapportens insikter, som har tagits fram av våra hållbarhetsexperter Sofia Martinsson och Erik Nilsson, tillsammans med analysföretaget Radar.

 

Har du frågor om rapporten?

Kontakta vårt hållbarhetsteam

Business Developer Sustainability
Business Developer Sustainability

Erik Nilsson

Business Developer Sustainability
Business Developer Sustainability

Sofia Martinsson