Integritetsinformation

Integritetsinformation

1. Information om hantering av personuppgifter

Advania värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.

I denna integritetsinformation, som gäller för alla Advanias kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto i vår e-shop eller mailutskick, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Advania arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna integritetsinformation, du hittar den senaste versionen på denna sida. 

 

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Advania Sverige AB, org. nr. 556214-9996, Fredsborgsgatan 24, 117 43 Stockholm, 08-546 70 000, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Advania. 

Advania har tillsatt ett Dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Advania att följa gällande dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud Mikael Zetterberg på adressen gdpr@advania.se.

 

3. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

När du har lämnat personuppgifter till oss på Advania, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

 ÄndamålPersonuppgifter   Grund för lagringLagringstid eller kriterier för radering
Administration av förhållandet med kontaktpersoner hos kunder, leverantörer eller samarbetspartner
 • Namn på kontaktperson
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 Avtal10 år från att avtalet med leverantören/kunden upphört.
Administrera förfrågningar till kundtjänst
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Avtal
12 månader efter ärendet har avslutats
Utskick av nyhetsbrev, inklusive marknadsföring
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Advanias berättigade intresse
Ingen, omedelbart efter att den registrerade valt att avprenumerera från utskick.
Administration av evenemang anordnade av Advania Sverige eller tillsammans med partner till Advania Sverige
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter om hälsoaspekter som allergier
 • Klädstorlekar
Advanias berättigade intresse & samtycke vid specifika hälsoaspekter
1 månad efter avslutat evenemang.
Genomförande av enkätundersökningar
 • Namn
 • E-postadress
 • Enkätsvar
Advanias berättigade intresse
1 månad från att undersökningen genomförts.
Uppdatera och förbättra tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem och webbsidor
 • IP-adress
Advanias berättigade intresse
Ingen, omedelbart efter spårning har inaktiverats på webbsidan
Registrera de personer som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från Advania
 • E-postadress
Advanias berättigade intresse att på enskild individs begäran, inte erhålla marknadsföringsutskick.
Ingen radering
 
 
 
Fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
 • Namn
 • E-postadress
Fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.
Enligt gällande lagstiftning

 

 

4. Känslig data och evenemang

Vi bryr oss om din personliga information och vill därför informera om att vi samlar in dina känsliga uppgifter för att administrera evenemang enligt dina önskemål och behov. Dina personuppgifter lagras i 1 månad efter avslutat evenemang. Kontakta vår GDPR-ansvarig här nedan för att återkalla ditt samtycke eller för att uppdatera de uppgifter som finns registrerade om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetsinformation nedan.

 

5. Säkerhet för dina personuppgifter

Advania säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Advania hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder, leverantörer och övriga personer som kommer i kontakt med Advania.

 

6. Dina rättigheter

För att lämna in en begäran enligt den registrerades rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@advania.se. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person

Vi på Advania vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Du har följande rättigheter: 

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgiftsbehandlingarna som utförs.

 • Rätt till rättelse

Advania strävar alltid efter att samla in korrekta och uppdaterade uppgifter. Vid upptäckt att vi har felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära att dessa rättas. Advania kommer då kontakta dig när detta är genomfört. 

 • Rätt till radering

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. I vissa fall kan inte Advania tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

 • Rätt till behandlingsbegränsning

Du har alltid rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas vilket innebär att de endast får behandlas för specifika ändamål. 

 • Rätt att motsätta dig behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. 

 • Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. 

För att lämna in en begäran enligt den registrerades rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@advania.se. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

6.1 Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Datainspektionen.

Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss på: gdpr@advania.se

?i