I takt med omvärlden

Hållbar IT

På Advania arbetar vi kontinuerligt med förbättring och utvärdering av våra insatser. Vårt fokus på hållbarhet och vårt arbete med uppföljning inom det området är något vi är stolta över.

se-advania-office-92

IT är nyckeln till en hållbar framtid

Ur ett hållbarhetsperspektiv har IT-branschen länge haft en särställning genom att vara både en del av problemet och en del av lösningen. 

IT-branschen står globalt för en avsevärd påverkan på miljön och människor genom stor energianvändning, stor förbrukning av material och återkommande rapporter om dåliga arbetsförhållanden för de som tillverkar produkterna. IT-produkter har dessutom i västvärlden blivit allt mer av en konsumtionsprodukt med kortare livslängd och som genererar snabbt växande berg av elektronikskrot.

Samtidigt är en digitaliserad värld absolut nödvändig för att åstadkomma det resurseffektiva samhälle vi behöver för att kunna ge 9–10 miljarder människor ett bra liv år 2050. Den pågående digitala omvandlingen är alltså en viktig del av lösningen på hållbarhetsutmaningarna för många andra branscher och kan hjälpa till att minska påverkan i samhället betydligt mer än den negativa påverkan IT-branschen i sig skapar.

Vi har antagit vetenskapligt baserade klimatmål

SBT logga 2Advania Sveriges kortsiktiga klimatmål har validerats och godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), ett internationellt ramverk för vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med i Parisavtalet. Vi förbinder oss att halvera klimatutsläppen i scope 1 och 2 till 2030 och att samtidigt kraftigt minska utsläpp i scope 3 relaterat till företagets vinst.

Läs mer om Advanias klimatmål →

 

Vi innehar guldnivå i EcoVadis globala hållbarhetsbedömning

EcoVadis Advania GuldAdvania Sverige har uppnått guldnivå i EcoVadis internationella bedömning av företagshållbarhet, en klassning som endast tilldelas fem procent av de företag som utvärderas globalt.

EcoVadis är en oberoende och branschledande organisation som utvärderar företags ledningssystem inom miljö, arbetsmarknad, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Varje företag betygsätts utifrån storlek, geografiskt läge och bransch.

Läs mer om EcoVadis bedömning av Advania →

Vår hållbarhetsstrategi

Våra fokusområden

building-3-55x55
Vårt företag

Här fokuserar vi på vår egen påverkan genom att mäta klimatutsläpp från verksamheten och arbeta med att minska dem, genom att skapa en inkluderande och hälsosam arbetsplats som attraherar talanger, och genom att arbeta med hög affärsetik och en ansvarfsull finansiell styrning.

link-icon
Vår värdekedja
  • Ansvarsfull leverantörskedja
  • Ansvarsfull hantering av elektronikavfall

Som återförsäljare av IT-produkter är vi en del av en lång och komplex värdekedja, från utvinning av råmaterial, komponenttillverkning och slutmontering uppströms, till konsumentsäkerhet, energiförbrukning, utsläpp från datacenter och avfallshantering nedströms. Vi arbetar systematiskt med att förstå och ta ansvar för vår påverkan på människor, samhällen och miljö.

Våra erbjudanden
  • Integritet & informationssäkerhet
  • Cirkulär ekonomi
  • Digitalisering och innovation för ett hållbart samhälle

Vi arbetar med att driva utvecklingen mot mer cirkulära erbjudanden, hjälper kunderna att välja rätt produkter och säkerställer en lång användningstid genom våra produktnära tjänster som service och återtag. Även personintegritet och informationssäkerhet är områden vi kontinuerligt arbetar med.

Icon globe
Vår omvärld

Advania och teknikbranschen spelar en viktig roll när det gäller att skapa och utforma ett mer hållbart samhälle. Vilka produkter och tjänster vi tillhandahåller är såklart viktigt, men vi vill också inspirera och stödja människor i hela samhället så att vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Därför har Advania olika projekt för samhällsengagemang där vi stödjer med teknisk kunskap, ekonomiska bidrag samt vårt volontärprogram.

Advanias prioritering av FN:s Globala mål för hållbar utveckling

FN:s Globala mål för hållbar utveckling eller Agenda 2030 omfattar 17 globala mål som alla länder i FN gemensamt beslutade om 2015 och som ska uppnås senast 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Advania har valt ut 9 av de 17 målen som särskilt viktiga för oss att fokusera på utifrån den påverkan vår verksamhet har samt var vi har störst möjligheter att påverka och bidra till en positiv utveckling. Varje år beskriver vi hur hållbarhetsarbetet kopplar med våra prioriterade frågor och vad vi uppnått i vår hållbarhetsrapport. De mål vi har valt ut att fokusera på är:

Alla 9 SDG samlade

Kontinuerlig rapportering

Tidigare års hållbarhetsrapporter

Nyfiken på hur Advanias hållbarhetsarbete har utvecklats under åren? Botanisera gärna bland Advanias tidigare hållbarhetsrapporter.

Så bedriver vi vår verksamhet

Advanias uppförandekod

Advania är en attraktiv och hållbar arbetsgivare där alla medarbetare ska ha goda arbetsvillkor, kunna verka på en säker arbetsplats med god arbetsmiljö och inte riskera att utsättas för diskriminering eller trakasserier. Vi arbetar också systematiskt med att motverka anti-korruption och med att minska vår miljöpåverkan.

Allt detta har vi förtydligat i vår uppförandekod för medarbetare där det beskrivs vilka rättigheter och skyldigheter våra anställda har. Innehållet i uppförandekoden uppfyller FN:s Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor miljö- och antikorruption. Alla medarbetare utbildas regelbundet i uppförandekoden och vi har en extern kanal för visselblåsning där samtliga medarbetare och externa parter anonymt kan rapportera brister.

Advanias uppförandekod för våra leverantörer och affärspartner tydliggör våra förväntningar på att de har samma höga ambitioner och systematiska arbete med att uppfylla FN:s Global Compacts principer. Vi arbetar med löpande kontroller av våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven och vi informerar om resultatet i vår årliga hållbarhetsredovisning.

Vi tror på alla människors lika värde

Vår mångfaldsplan

IT-branschen har länge kämpat för att öka den låga andelen kvinnor, något som även vi på Advania jobbat med. Frågan har blivit än mer aktuell i spåren av #metoo, men även efter ökat intresse från våra kunder. Därför har vi nu tagit fram en ny mångfaldsplan för företaget. Den beskriver vi både hur vi ska motverka alla former av diskriminering och hur vi ska arbeta med att öka andelen kvinnor i företagets operativa roller.

Vårt mål fram till 2020 var att fördubbla antalet kvinnor som arbetar som konsulter, säljare eller operativa chefer, jämfört med antalet 2016. Det målet nådde vi genom att arbeta brett - både med hur vi rekryterar och hur vi säkerställer att vi fortsätter attrahera och utveckla de kvinnor vi redan har. Vi är stolta över att vi uppnådde det målet och har nu satt nya ambitiösa mål för kommande år. 

ANTIKORRUPTION

Våra grundläggande principer

Advania har hög standard för etiskt och affärsmässigt uppförande i sin verksamhet och har åtagit sig att bekämpa alla former av korruption och ekonomisk brottslighet.

Vi har nolltolerans mot mutor, korruption och andra former av ekonomisk brottslighet. Detta är en av våra grundläggande principer och ska följas.