I takt med omvärlden

Hållbar IT

På Advania arbetar vi kontinuerligt med förbättring och utvärdering av våra insatser. Vårt fokus på hållbarhet och vårt arbete med uppföljning inom det området är något vi är stolta över.

se-advania-office-92

IT är nyckeln till en hållbar framtid

Ur ett hållbarhetsperspektiv har IT-branschen länge haft en särställning genom att vara både en del av problemet och en del av lösningen. 

IT-branschen står globalt för en avsevärd påverkan på miljön och människor genom stor energianvändning, stor förbrukning av material och återkommande rapporter om dåliga arbetsförhållanden för de som tillverkar produkterna. IT-produkter har dessutom i västvärlden blivit allt mer av en konsumtionsprodukt med kortare livslängd och som genererar snabbt växande berg av elektronikskrot.

Samtidigt är en digitaliserad värld absolut nödvändig för att åstadkomma det resurseffektiva samhälle vi behöver för att kunna ge 9–10 miljarder människor ett bra liv år 2050. Den pågående digitala omvandlingen är alltså en viktig del av lösningen på hållbarhetsutmaningarna för många andra branscher och kan hjälpa till att minska påverkan i samhället betydligt mer än den negativa påverkan IT-branschen i sig skapar.

Vi har antagit vetenskapligt baserade klimatmål

SBT logga 2Advania Sveriges kortsiktiga klimatmål har validerats och godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), ett internationellt ramverk för vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med i Parisavtalet. Vi förbinder oss att halvera klimatutsläppen i scope 1 och 2 till 2030 och att samtidigt kraftigt minska utsläpp i scope 3 relaterat till företagets vinst.

Läs mer om Advanias klimatmål →

Vi innehar guldnivå i EcoVadis globala hållbarhetsbedömning

EcoVadis Advania GuldAdvania Sverige har uppnått guldnivå i EcoVadis internationella bedömning av företagshållbarhet, en klassning som endast tilldelas fem procent av de företag som utvärderas globalt.

EcoVadis är en oberoende och branschledande organisation som utvärderar företags ledningssystem inom miljö, arbetsmarknad, mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Varje företag betygsätts i relation till företagets storlek, läge och bransch.

Läs mer om EcoVadis bedömning av Advania →

Vår hållbarhetsstrategi

Våra fokusområden

building-3-55x55
Vårt företag
  • Attraktiv arbetsplats
  • Mångfald, könsbalans och inkludering
  • Affärsetik och transparens
  • Klimatsmart verksamhet
link-icon
Vår värdekedja
  • Ansvarsfull leverantörskedja
  • Ansvarsfull hantering av elektronikavfall

 

Våra erbjudanden
  • Integritet & informationssäkerhet
  • Cirkulär ekonomi
  • Digitalisering och innovation för ett hållbart samhälle
Icon globe
Vår omvärld
  • Agera som en positiv kraft i samhället
“Advania förväntas arbeta proaktivt för att förhindra korruption och annan affärsetisk lagstiftning i alla länder där vi är verksamma. I kombination med Advanias fokus på Agenda 2030 och hållbarhetsmålen känns en koncerngemensam strategi för regelefterlevnad lägligt.”
Kontinuerlig rapportering

Tidigare års hållbarhetsrapporter

Nyfiken på hur Advanias hållbarhetsarbete har utvecklats under åren? Botanisera gärna bland Advanias tidigare hållbarhetsrapporter.

Så bedriver vi vår verksamhet

Advanias uppförandekod

Advania är en attraktiv och hållbar arbetsgivare där alla medarbetare ska ha goda arbetsvillkor, kunna verka på en säker arbetsplats med god arbetsmiljö och inte riskera att utsättas för diskriminering eller trakasserier. Vi arbetar också systematiskt med att motverka anti-korruption och med att minska vår miljöpåverkan.

Allt detta har vi förtydligat i vår uppförandekod för medarbetare där det beskrivs vilka rättigheter och skyldigheter våra anställda har. Innehållet i uppförandekoden uppfyller FN:s Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor miljö- och antikorruption. Alla medarbetare utbildas regelbundet i uppförandekoden och vi har en extern kanal för visselblåsning där samtliga medarbetare och externa parter anonymt kan rapportera brister.

Advanias uppförandekod för våra leverantörer och affärspartner tydliggör våra förväntningar på att de har samma höga ambitioner och systematiska arbete med att uppfylla FN:s Global Compacts principer. Vi arbetar med löpande kontroller av våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven och vi informerar om resultatet i vår årliga hållbarhetsredovisning.

Vi tror på alla människors lika värde

Vår mångfaldsplan

IT-branschen har länge kämpat för att öka den låga andelen kvinnor, något som även vi på Advania jobbat med. Frågan har blivit än mer aktuell i spåren av #metoo, men även efter ökat intresse från våra kunder. Därför har vi nu tagit fram en ny mångfaldsplan för företaget. Den beskriver vi både hur vi ska motverka alla former av diskriminering och hur vi ska arbeta med att öka andelen kvinnor i företagets operativa roller.

Vårt mål fram till 2020 var att fördubbla antalet kvinnor som arbetar som konsulter, säljare eller operativa chefer, jämfört med antalet 2016. Det målet nådde vi genom att arbeta brett - både med hur vi rekryterar och hur vi säkerställer att vi fortsätter attrahera och utveckla de kvinnor vi redan har. Vi är stolta över att vi uppnådde det målet och har nu satt nya ambitiösa mål för kommande år. 

ANTIKORRUPTION

Våra grundläggande principer

Advania har hög standard för etiskt och affärsmässigt uppförande i sin verksamhet och har åtagit sig att bekämpa alla former av korruption och ekonomisk brottslighet.

Vi har nolltolerans mot mutor, korruption och andra former av ekonomisk brottslighet. Detta är en av våra grundläggande principer och ska följas.