integritetsinformation
Så arbetar vi med din integritet

Integritetsinformation

1. Information om hantering av personuppgifter

Advania värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.

I denna integritetsinformation, som gäller för alla Advanias kunder, leverantörer och samarbetspartners i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto i vår e-shop eller anmäler dig till ett av våra mailutskick, när dina arbetsgivare köper våra produkter eller tjänster, eller vid andra kontakter med oss.

Advania arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna integritetsinformation, du hittar den senaste versionen på denna sida.

2. Ansvar för dina personuppgifter

Advania Sverige AB, org. nr. 556214-9996, Fredsborgsgatan 24, 117 43 Stockholm, 08-546 70 000, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Advania.

Advania har tillsatt ett Dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Advania att följa gällande dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud på adressen gdpr@advania.se.

3. Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter samt källor

Advania använder dina uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

 Ändamål Personuppgifter    Grund för lagring Lagringstid eller kriterier för radering
Administration av förhållandet med kontaktpersoner hos kunder, leverantörer eller samarbetspartners, t.ex. kommunikation inför och under avtalsförhållandet.
 • Namn och tjänstetitel på kontaktperson
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
 • Innehåll i kommunikation
Advanias berättigade intresse av att administrera förhållandet med kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och samarbetspartners (artikel 6.1 f) i GDPR)

Har du en enskild firma som har avtal med Advania är den lagliga grunden avtal (artikel 6.1 b) i GDPR)).
10 år från att avtalet med leverantören/kunden/
samarbetspartnern upphört.

Administrera förfrågningar till kundtjänst, t.ex. mottagande, utredning och svar på förfrågan.
 • Namn och tjänstetitel
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
 • Innehåll i kommunikation
Advanias berättigade intresse av att kunna hantera kundtjänstförfrågningar (artikel 6.1 f) i GDPR). 12 månader efter ärendet har avslutats.
Utskick av nyhetsbrev, inklusive marknadsföring.
 • Namn
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
Advanias berättigade intresse av att kunna informera om och marknadsföra verksamheten (artikel 6.1 f) i GDPR). Till dess den registrerade valt att avprenumerera från utskick.
Administration av evenemang anordnade av Advania Sverige eller tillsammans med partner till Advania Sverige.
 • Namn och tjänstetitel
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Telefonnummer
 • Uppgifter om hälsa, (allergier)
 • Klädstorlekar
 • Innehåll i kommunikation
Advanias berättigade intresse av att administrera evenemang (artikel 6.1 f) i GDPR).
 
Om du lämnar hälsouppgifter (t.ex. om allergier) kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2 a) i GDPR).
1 månad efter avslutat evenemang.
Genomförande av enkätundersökningar.
 • Namn
 • E-postadress
 • Enkätsvar
Advanias berättigade intresse att genomföra enkätundersökningar (artikel 6.1 f) i GDPR). 1 månad från att undersökningen genomförts.
Uppdatera och förbättra tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem och webbsidor.
 • IP-adress
Advanias berättigade intresse av att förbättra tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem och webbsidor (artikel 6.1 f) i GDPR. Ingen, omedelbart efter spårning har inaktiverats på webbsidan.
Registrera de personer som meddelat att de inte vill ha marknadsföring från Advania.
 • E-postadress
Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) i GDPR. Ingen radering.
 
 
 
Fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

 • Namn och tjänstetitel
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Innehåll i kommunikation
Fullgöra våra rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c) i GDPR).Enligt gällande lagstiftning.
Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i händelse av tvist mellan Advania och kunden, leverantören eller samarbetspartnern.
 • Namn och tjänstetitel
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Innehåll i kommunikation
 • Andra personuppgifter beroende på situationen
Advanias berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk (artikel 6.1 f). Efter att tillämpliga preskriptionstider löpt ut.

 

Vi samlar in personuppgifter från den kund, leverantör eller samarbetspartner du är anställd av. I vissa fall kan vi även samla in personuppgifter från offentliga register, t.ex. från bolagsverkets register om du är styrelsemedlem, verkställande direktör eller firmatecknare.

4. Känslig data och evenemang

Vi bryr oss om din personliga information och vill därför informera om att vi baserat på ditt uttryckliga samtycke samlar in uppgifter om hälsa (allergier) för att administrera evenemang enligt dina önskemål och behov i de fall där mat/dryck serveras. Vi kommer att be om ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling i samband med inbjudan/anmälan till det specifika evenemanget. Dina personuppgifter lagras i 1 månad efter avslutat evenemang. Kontakta vår GDPR-ansvarig här nedan för att återkalla ditt samtycke eller för att uppdatera de uppgifter som finns registrerade om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetsinformation nedan.

5. Säkerhet för dina personuppgifter

Advania säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Advania hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder, leverantörer och övriga personer som kommer i kontakt med Advania.

6. Delning av personuppgifter

Vi anlitar personuppgiftsbiträden främst inom IT-tjänster (t.ex. för lagring). Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och inte för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av mottagna personuppgifter.

 Kategorier av mottagare Ändamål och rättslig grund Kategorier av personuppgifter
Myndigheter, t.ex. Skatteverket. För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c) i GDPR)    De personuppgifter som krävs för den rättsliga förpliktelsen
Andra samarbetspartners än den samarbetspartner du arbetar för. Vårt berättigade intresse av att administrera samarbetsavtal (artikel 6.1 f) i GDPR).x
 • Namn och tjänstetitel
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag/arbetsgivare
 • Innehåll i kommunikation
Domstolar, ombud, parter och motparter. Advanias berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk (t.ex. i händelse av tvist).
 • Namn och tjänstetite
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
 • Innehåll i kommunikation
 • Andra personuppgifter beroende på situationen
Licensgivare till produkter och tjänster som Advania återförsäljer. Advanias berättigade intresse av att administrera avtal med licensgivare, t.ex. för att licensgivaren ska kunna veta vem slutkuden är och kontaktpersonen hos slutkunden för adminstrationsändamål (artikel 6.1 f) i GDPR).
 • Namn och tjänstetitel
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare
Rådgivare och köpare av hela eller delar av verksamheten. Advanias berättigade intresse av att kunna genomföra försäljning av hela eller delar av verksamheten, t.ex. i samband med företagsbesiktning (artikel 6.1 f) i GDPR).
 • Namn och tjänstetitel
 • E-postadress
 • Företag/arbetsgivare

 

7. Dina rättigheter

För att lämna in en begäran enligt den registrerades rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@advania.se. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Vi på Advania vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Du har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång
  Du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgiftsbehandlingarna som utförs.

 • Rätt till rättelse
  Advania strävar alltid efter att samla in korrekta och uppdaterade uppgifter. Vid upptäckt att vi har felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära att dessa rättas. Advania kommer då kontakta dig när detta är genomfört.

 • Rätt till radering
  Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. I vissa fall kan inte Advania tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

 • Rätt till behandlingsbegränsning
  Du har alltid rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas vilket innebär att de endast får behandlas för specifika ändamål.

 • Rätt att motsätta dig behandling
  Du har rätt att invända mot vår behandling. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling.

 • Rätt att återkalla samtycke
  Du har rätt att återkalla ditt samtycke i den mån Advanias behandling av dina personuppgifter stöds på samtycke.

 • Rätt till dataportabilitet
  När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. För att lämna in en begäran om utövande av dina rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@advania.se. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
7.1 Klagomål till tillsynsmyndigheter

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), se www.imy.se. Har du frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss på: gdpr@advania.se. Dataskyddsombudet kan även nås på denna e-postadress.