Datacentertjänst – IaaS

I det här dokumentet beskriver vi  Datacentertjänst - IaaS, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Tjänsten IaaS mål är att ge kunden en fullt skalbar infrastruktur som tjänst som är helt dedikerad till kundens organisation. Det innebär att kunden får sömlös integration och kan göra kopplingar till andra leverantörer och tjänster. Dessutom kan kunden också uppfylla extremt höga krav på säkerhet och prestanda. Kostnadsmodellen är dynamisk och kunden betalar bara för de resurser kunden använder.

Tjänsten är paketerad på ett sätt så att kunden inte behöver sköta någonting själv i sin infrastruktur - vi inkluderar alltid, övervakning, säkerhetsuppdateringar av driftsmiljön och grundläggande disaster recovery.

När det gäller IaaS så är det den själva virtualiserade hårdvaran som tillhandahålls, d.v.s. en datacenterinfrastruktur. Definitionen omfattar virtuellt serverutrymme, nätverksanslutningar, bandbredd, IP-adresser och lastbalansering. Fysiskt sett så kommer hårdvaran som används från ett antal olika servrar och nätverk. Kunden får tillgång till virtualiserade komponenter med vilka de kan bygga sina egna IT-plattformar med.

 

Fördelar med tjänsten

 • Skalbarhet: resurserna finns när Kunden behöver dem varför kapaciteten kan utökas utan tidsspillan, samtidigt som någon outnyttjad kapacitet inte heller slösas.
 • Mängdstyrd kostnadsmodell: kunden kan använda tjänsten i proportion till efterfrågan och betalar endast för det de faktiskt använder.
 • Platsoberoende: tjänsten kan tillgås från vilken plats som helst så länge det finns en internetanslutning och molnets säkerhetsprotokoll tillåter det.
 • Fysisk säkerhet: kunden kan dra nytta av den säkerhetsnivå som Advania har i sina datahallar.
 • Inga svaga punkter: om fel skulle inträffa i en server eller en nätverksswitch så påverkar det inte tjänsten i stort eftersom det återstår en stor mängd maskinvara som kan tillgås tack vare rekundenndansen.

IaaS2

 

Vad ingår i tjänsten

I Advanias IaaS ser ansvarsfördelningen ut enligt ovan bild där Advania levererar:

Datacenter

Leveransen av tjänsten levereras utifrån Advanias toppmoderna datacenter med redundant strömförsörjning och kylsystem, skydd mot brand och övrig fysisk säkerhet såsom övervakning, larm och passersystem.

Nätverk

Tjänsten tillhandahåller två olika typer av nätverk till kunden. Standard bandbredd i tjänsten är 30 Mbit per routed nätverk. Tillägg för upp till 10 Gbit finns i lösningen.

Routed

Bara virtuella maskiner inom kundens organisation kan ansluta till detta nätverk. Detta nätverk erbjuder också kontrollerad access till externa nätverk. I detta nätverk kan NAT (network address transalation), brandvägg och VPN inställningar hanteras för att tillgängliggöra tillgång från externa nätverk.

Internt

IaaS

Bara virtuella maskiner inom kundens organisation kan ansluta till detta nätverk. Detta nätverk ger kunden ett privat nätverk som inte erbjuder anslutning från andra nätverk.

Lagring

Tjänsten tillhandahåller två olika typer av lagring till kunden.

Standard

Standard lagring baserar sin lagring i feltolerant lagringsnät (SAN) där hög prestanda tillhandahålls för prokundenktionsservrar. Dynamics prioritering av I/O på lagringsnivå säkerställer hög prestanda.

Arkiv

Arkiv lagring är framtaget för kunder som vill lagra större volymer data för arkivering där accesstiden inte är av avgörande betydelse.

Servrar

Underliggande servrar i tjänsten är baserat på Enterprise klassad hårdvara från världsledande tillverkare och är uppsatta i olika availability set, vilket gör att virtuella servrar i redundans aldrig hamnar på samma set med fysiska servar vilket säkerställer hög tillgänglighet vi hårdvarufel. Vid serviceunderhåll av den fysiska hårdvaran flyttas alltid alla virtuella resurser till en annan aktiv värd för kontinuerlig drift innan underhåll påbörjas.

Virtualisering

Tjänsten bygger på en virtualisering som är automatiserad, policysbaserad och centraliserad för att reducera risken av mänskliga fel och leverera en snabb provisioning av tjänsten.

Förändring av tjänsten hanteras genom Advanias portal för tjänsten där justeringar som antal virtuella instanser, minne, CPU, nätverk och lagring beställs/justeras.

Advania tillhandahåller ett sett med standard OS mallar för kunden att välja på. Om kunden har andra önskemål på OS mall kan kundens egna malla användas i lösningen.

 

Vad ingår i tjänsten

 • All support och incidenthantering för tjänsten.
 • Funktion enligt Advanias till en var officiella funktionslista för IaaS.
 • Ansvarsfördelning enligt tjänstebeskrivning.

 

Vad ingår inte i tjänsten och finns som tillägg

Till tjänsten finns ett stort antal optioner som kan fristående kopplas på hela eller delar av tjänsteleveransen.

 • Managed OS: Advania levererar ett helhetsansvar för den virtuella servern där underhåll, övervakning och proaktiv drift levereras.
 • Övervakning av server: Advania kan tillhandahålla övervakning och larmhantering av utvalda servrar. Kunden kan även själva använda mjukvaran utan inbladning av Advania.
 • Hosted Antivirus: Kundens virtuella resurser skyddas av Advanias centralt managerade antivirus. Centralt managerade antivirus ger enklare administration. Alternativ till tjänsten är att kunden själv tecknar antiviruslicenser utanför IaaS tjänsten.
 • Användarkatalog som tjänst. AD baserad katalogtjänst för att hantera kundens användare och tillhörande grupper och rättigheter.
 • Applikationsdistribution: Kapacitetstjänst som ger möjlighet att distribuera applikationer till användare över internet.
 • Applikationsdrift: Applikationsdrift av myndighetsspecifika programvaror där Advania förvaltar drift och underhåll av specifika programvaror.
 • Online Backup; Säkerhetskopiering av enskilda virtuella servrar, filer och databaser.
 • C2S VPN: Klientbaserat VPN för att komma åt specifika resurser säkert för enskilda klienter. Kan kompletteras med två faktors inloggning.