Industry innovation | offentlig sektor

Säkerhetskopiering, arkivering och datalagring

I texten nedan beskriver Advania tjänsten Säkerhetskopiering, även kallat backup, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Visolit tillhandahåller en gemensam backupplattform för alla sina kunder från den världsledande backupprogramleverantören Asigra. Med plattformen har vi möjlighet att tillgodose de flesta organisationers krav på backup avseende versionshantering och duplicering. Möjligheten finns även till kundanpassade lösningar om inte våra standardupplägg är att föredra. Visolits tjänst bygger på att man som kund betalar för det man nyttjar i form av nettokomprimerade mängd data. För att slippa ändra bastjänsten vid små förändringar av backupvolymer baseras debiteringen på intervaller.

Vid första backuptillfället (vid uppstart av tjänsten) tas en full backup. Därefter utförs backup på förändrad data (flyttade filer, ändrade filer eller raderade filer) varje natt.

Kunddata komprimeras och krypteras innan den skickas till Visolits backupserver via tillgänglig kommunikationsförbindelse (Internetförbindelse eller direktförbindelse). Detta ger en mycket bra prestanda och klarar också av att hantera liten bandbredd på WAN-förbindelsen. Visolits backuplösning stödjer krav för PUL/PDL och är förberedd för det nya lagkrav/direktiv som kommer att gälla från och med 2018-06-01.

Komprimeringsgraden är kraftfull men varierar beroende på data art. I normala fall komprimeras data med en faktor mellan 2:1 till 7:1. Detta gör Visolits backuptjänst väldigt kostnadseffektiv då kunden enbart betalar för nyttjad datavolym. Kunden väljer själv vilken backuprutin som önskas, görs inget aktivt val installeras en Backup Brons med 30 dagars retention (Retention innebär återläsningsbart fönster bakåt i tiden). Önskar man ett längre återläsningsbart fönster bakåt i tiden väljer man en backuprutin med högre retention (exempelvis 6 månader, 1 år, 7 år)

Backup verifieras av Visolits tekniker genom granskning av backuploggar alla vardagar. I händelse av fel utanför Visolits driftmiljö kontaktar Visolit kunden för att erbjuda avhjälpning av felet mot löpande debitering. Aktuell data finns speglad i flera av Visolits geografiskt åtskilda datacenter för att säkerställa en hög säkerhet och stor flexibilitet vi eventuella störningar.

Återläsning av data

Återläsning av förlorad data sker på begäran och debiteras enligt Visolits prislista.

Återställning av servrar

Med hjälp av Veeam tas imagebackup på servrar för att snabbt kunna återställa en eller flera servrar. Säkerhetskopiering med imaging sker normalt av samtliga virtuella maskiner för snabb återställning. Detta är även valbart för fysiska maskiner.

Om kund vill genomföra ett eget test av återläsning eller återställning görs detta efter beställning till Visolit och debiteras enligt Visolits prislista.

Tillval säkerhetskopiering

Brons (Ingår i leveransen)
Daglig backup som sparas i 14 dagar + veckobackup som sparas i 1 månad

Silver
Brons + månads backup som sparas i 6 månader

Guld
Brons + månads backup som sparas i 12 månader

Platina
Brons + Guld + årsbackup som sparas i 7 år

Säkerhetskopiering av enskilda MS Exchange konton

Visolit kan även erbjuda backup av enskilda MS Exchange konton så kallad Singel Mailbox. Med tillvalet har kunden säkerställt backuptagning av enskilt e-postkonto för att återläsa raderade e-postmeddelanden.

Datalagring

I det här dokumentet beskriver Visolit tjänsten Datalagring, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

Visolits lagringslösning är helt anpassningsbar efter kundens behov att minska eller öka sin volym. Utrymmet kan ökas eller minskas helt utan driftstörningar och involvering av personal. Visolit levererar detta som en kapacitetstjänst.

Vi förfogar över våra egna SAN och NAS lösningar i våra datacenter där vi placerar data utifrån driftbehoven.

Vi strävar efter att optimera mot bästa kostnadsbild beroende på behov av storlek, åtkomstprestanda och säkerhet.

Skalbarhet, ni betalar endast vad ni utnyttjar

  • Hög tillgänglighet. Data är alltid tillgängliga, även under backup.
  • Centraliserad administration.
  • Redundanta datacenter
  • Värme/kyla
  • Redundant strömförsörjning
  • Tillgång till obegränsat utrymme

Varje kunds lagring mäts och faktureras månadsvis via vår mät- och rapporteringsportal. Systemdata såsom operativsystem debiteras ej.

Arkivering

I det här dokumentet beskriver Visolit tjänsten Arkivering, dess ingående komponenter och tillägg.

Allmänt om tjänsten

Data som används mindre frekvent kan lagras i en separat lösning kallad Arkivbackup. Arkivbackup saknar versionshantering och är en ren fillagring utan de backuprutiner som finns för säkerhetskopiering. Data lagras redundant på två olika lokaliseringar. Skälet att låta en del av datamängden lagras som arkiv är att reducera backup- och lagringskostnaden. Användaren kan lagra och hämta data i arkivet på likande sätt som man sparar och hämtar data i serverns filstruktur.