Hållbarhet & Kvalitet

I takt med omvärlden

IT-branschen har, ur ett hållbarhetsperspektiv, länge haft en särställning genom att vara både en del av problemet och en del av lösningen. Branschen står globalt för en avsevärd påverkan på miljön och människor genom stor energianvändning, stor förbrukning av material och återkommande rapporter om dåliga arbetsförhållanden för de som tillverkar produkterna.  It-produkter har dessutom i västvärlden blivit allt mer av en konsumtionsprodukt med kortare livslängd och som genererar snabbt växande berg av elektronikskrot.

Samtidigt är en digitaliserad värld absolut nödvändig för att åstadkomma det resurseffektiva samhälle vi behöver för att kunna ge 9-10 miljarder människor ett bra liv år 2050. Den pågående digitala omvandlingen är alltså en viktig del av lösningen på hållbarhetsutmaningarna för många andra branscher och kan hjälpa till att minska påverkan i samhället betydligt mer än den negativa påverkan it-branschen i sig skapar.

Jämställdhetsplan 2018-2019

IT-branschen har länge kämpat för att öka den låga andelen kvinnor, något som även vi på Advania jobbat med. Frågan har blivit än mer aktuell i spåren av #metoo, men även efter ökat intresse från våra kunder. Därför har vi nu tagit fram en ny jämställdhetsplan för företaget. Den beskriver både hur vi ska motverka alla former av diskriminering och hur vi ska arbeta med att öka andelen kvinnor i företagets operativa roller.

Vårt nya mål är att, fram till 2020, fördubbla antalet kvinnor som arbetar som konsulter, säljare eller operativa chefer, jämfört med antalet 2016. För att nå målet kommer vi att arbeta brett - både med hur vi rekryterar och hur vi säkerställer att vi fortsätter att attrahera och utveckla de kvinnor vi redan har. 

Miljö, Kvalitet & ISO

Som leverantör i IT-branschen har vi en viktig roll att fylla och ett stort ansvar att ta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. IT är en viktig nyckel till ett resurseffektivt samhälle och därför har vi satsat stora resurser för att ha både kunskapen och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk hållbarhetspartner till våra kunder.

Advania förvärvade under 2017 företaget Caperio AB och för närvarande håller bolagens ledningssystem för kvalitet och miljö på att integreras, något som kommer vara klart under första halvåret 2018. Caperios ledningssystem är idag certifierat enligt ISO 9001:2015 (kvalitetsledning) och ISO 14001:2015 (miljöledning), något som också är ambitionen för det framtida gemensamma ledningssystemet.

Vår huvudfokus är att leverera service av högsta klass till våra kunder och för att säkerställa detta över tid har vi valt att ha certifierade ledningssystem.

Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att arbeta med rätt saker, se till att alla arbetar med samma mål i sikte, att säkerställa att det som är beslutat blir genomfört samt att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras för våra kunder och miljön.

 

Hållbarhetsrapport 2016

Oavsett om det gäller klimatförändringar eller ett socialt hållbart samhälle så kampas vi med stora globala utmaningar där vi som företag och enskilda individer måste ta ett större ansvar. 

Som en del i arbetet med denna första hållbarhetsrapport gjordes en omfattande studie med att kartlägga både vad vi själva satte högst på agendan, men också vilka förväntningar vår omvärld har på vårt hållbarhetsarbete och vilka frågor vi ska driva och rapportera om.

Kemikalieskatten

Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. De kemikalier som kommer att beskattas är flamskyddsmedel, där produkter som sätts på marknaden från och med den 1 juli 2017 kommer att beskattas.

?i