Hållbarhet & Kvalitet

 

I takt med omvärlden

IT-branschen har, ur ett hållbarhetsperspektiv, länge haft en särställning genom att vara både en del av problemet och en del av lösningen. Branschen står globalt för en avsevärd påverkan på miljön och människor genom stor energianvändning, stor förbrukning av material och återkommande rapporter om dåliga arbetsförhållanden för de som tillverkar produkterna.  It-produkter har dessutom i västvärlden blivit allt mer av en konsumtionsprodukt med kortare livslängd och som genererar snabbt växande berg av elektronikskrot.

Samtidigt är en digitaliserad värld absolut nödvändig för att åstadkomma det resurseffektiva samhälle vi behöver för att kunna ge 9-10 miljarder människor ett bra liv år 2050. Den pågående digitala omvandlingen är alltså en viktig del av lösningen på hållbarhetsutmaningarna för många andra branscher och kan hjälpa till att minska påverkan i samhället betydligt mer än den negativa påverkan it-branschen i sig skapar.

 

Hållbarhetsrapport 2019

"Jag ser mycket fram emot att fortsätta fördjupa arbetet med mina nordiska kolleger och låta 2020-talet bli decenniet som hela Advaniakoncernen tar klivet fram som en hållbar partner till våra kunder." 

- Helena Nordin, Hållbarhetschef

 

För en hållbar framtid

Är du säker? #290CyberSecurity är ett projekt inom it-säkerhet med målet att sprida kunskap till elever runt om i Sverige, ända från mellanstadiet upp till gymnasiet för att elever ska skapa sig säkra vanor på nätet. Det är ett branschgemensamt projekt som IBM och Unga Forskare driver för att ta ett kliv uppåt mot de globala målen och bidra till ett mer hållbart samhälle

Därför är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete att bidra med kunskap till barn och ungdomar 
- vars kompetens vi alla är beroende av i framtiden. 

 
 

Advanias ledningssystem för kvalitet och miljö

Som leverantör i IT-branschen har vi en viktig roll att fylla samt ett stort ansvar att ta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling samtidigt som vi drivs av vår passion att göra våra kunder nöjda. 

IT och digitalisering är en viktig nyckel till ett resurseffektivt samhälle och vi har både kunskapen och verktygen för att vara branschens bästa leverantör som överträffar våra kunders krav och förväntningar. Samtidigt tar vi rollen som strategisk hållbarhetspartner. 

För att på bästa sätt lyckas med detta har vi valt att certifiera vårt ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Genom att vara certifierade får vi en extern granskning av ackrediterade revisorer på vårt system och arbetssätt vilket är något vi finner väldigt givande utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. 

Utifrån en kunds perspektiv blir certifieringen en form av garanti på att vi aldrig är nöjda. Att vi ständigt vill förbättra oss i det vi tillför deras verksamhet i form av kunskap, engagemang och passion kring IT-tjänster och produkter. 

Här kan du ladda ned våra ISO-certifikat.

Advanias uppförandekod

Advania är en attraktiv och hållbar arbetsgivare där alla medarbetare ska ha goda arbetsvillkor, kunna verka på en säker arbetsplats med god arbetsmiljö och inte riskera att utsättas för diskriminering eller trakasserier. Vi arbetar också systematiskt med att motverka anti-korruption och med att minska vår miljöpåverkan. 

Allt detta har vi förtydligat i vår uppförandekod för medarbetare där det beskrivs vilka rättigheter och skyldigheter våra anställda har. Innehållet i uppförandekoden uppfyller FN:s Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor miljö- och antikorruption. Alla medarbetare utbildas regelbundet i uppförandekoden och vi har en extern kanal för visselblåsning där samtliga medarbetare och externa parter anonymt kan rapportera brister.

Advanias uppförandekod för våra leverantörer och affärspartner tydliggör våra förväntningar på att de har samma höga ambitioner och systematiska arbete med att uppfylla FN:s Global Compacts principer. Vi arbetar med löpande kontroller av våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller kraven och vi informerar om resultatet  i vår årliga hållbarhetsredovisning.

Läs våra uppförandekoder: 

Hållbara produkter

IT-hårdvara innehåller ett stort antal olika material som metaller, plaster och andra kemiska produkter. Produkterna tillverkas dessutom i en global leverantörskedja med tusentals leverantörer över världen involverade.  Detta leder oundvikligen till en stor påverkan på både miljön och på de människor  som arbetar med att tillverka råvaror och produkterna.

Som tur är finns det en hel del du kan göra för att minska påverkan på människor och miljö när du väljer produkter. Genom att förstå mer om de risker och möjligheter som finns kan du göra ett medvetet val när du köper nytt, tänka över hur du använder produkterna och säkerställa att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de är färdiganvända.

Vår mångfaldsplan

IT-branschen har länge kämpat för att öka den låga andelen kvinnor, något som även vi på Advania jobbat med. Frågan har blivit än mer aktuell i spåren av #metoo, men även efter ökat intresse från våra kunder. Därför har vi nu tagit fram en ny mångfaldsplan för företaget. Den beskriver vi både hur vi ska motverka alla former av diskriminering och hur vi ska arbeta med att öka andelen kvinnor i företagets operativa roller.

Vårt nya mål är att, fram till 2020, fördubbla antalet kvinnor som arbetar som konsulter, säljare eller operativa chefer, jämfört med antalet 2016. För att nå målet kommer vi att arbeta brett - både med hur vi rekryterar och hur vi säkerställer att vi fortsätter att attrahera och utveckla de kvinnor vi redan har. 

Kemikalieskatten

Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. De kemikalier som kommer att beskattas är flamskyddsmedel, där produkter som sätts på marknaden från och med den 1 juli 2017 kommer att beskattas.

?i