Upphandlingar och ramavtal

Offentliga avtal för Kammarkollegiet

some-bild 3

Kammarkollegiet

Datacenterlösningar

Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena. Exempel på sådan hårdvara, programvara och tjänster är hyperkonvergerad infrastruktur och drifttjänst (co-location).

Datacenterlösningar (avropa.se) →

Klienter

Detta ramavtal omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Så kallade skoldatorer med därtill kopplade programvaror och tjänster för skola kan också avropas, samt hårdvara inom området för sjukhusmiljö. Hårdvara kan i samtliga fall avropas med eget ägande för avropsberättigad och/eller köpas som tjänst dvs. utan eget ägande.

I upphandlingsdokument finns mera information att läsa om upphandlingsföremålet och specifikt om kravställning på leverantörerna i kapitel 5.

Klienter (avropa.se) →

Klient- och mobiltelefonlösningar

Ramavtalet omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster.

Avrop som enbart gäller mobiltelefoner kan inte längre avropas från ramavtalet Klient- och mobiltelefonlösningar. Sådana avrop ska istället göras på det nya ramavtalsområdet Mobiltelefoner.

Surfplattor samt kombinerade köp av klienter och mobiltelefoner kan avropas från Klient- och mobiltelefonlösningar som tidigare.

Hårdvara som tjänst går att avropa vilket exempelvis innebär en kombination av hårdvara, programvara och tjänster som levereras tillsammans till en periodiserad tid där kund betalar för nyttjanderätten.

För att avropa enbart Klienter hänvisas till ramavtalet Klienter och för att avropa mobiltelefoner hänvisas till ramavtalet Mobiltelefoner.

Klient- och mobiltelefonlösningar (avropa.se) →

Mobiltelefoner

Ramavtalet omfattar mobiltelefoner med tillhörande tillbehör och tjänster.

Mobiltelefoner kan nu inte längre avropas från ramavtalet Klient- och mobiltelefonlösningar, sådana avrop ska istället göras på detta ramavtal.

Surfplattor samt kombinerade köp av klienter och mobiltelefoner kan fortfarande avropas från Klient- och mobiltelefonlösningar som tidigare.

Mobiltelefon som tjänst går att avropa vilket exempelvis innebär en kombination av hårdvara, programvara och tjänster som levereras tillsammans till en periodiserad tid där kund betalar för nyttjanderätten.

Mobiltelefoner (avropa.se)

Licenser och licenstjänster

Ramavtalsområdet omfattar licenser för programvaror, publika molntjänster (programvara som tjänst). Ramavtalet omfattar dessutom kundtjänst/support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar också alla typer av Licenstjänster som hjälper en myndighet med sina licenser.

Exempel på licenstjänst är stöd i licensfrågor, licensinventering, stöd vid licensrevision, licensrådgivning, licensuppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikation vid köp av nya licenser, hjälp vid avrop av licenser och fakturagranskning. Ramavtalet omfattar inga andra konsulttjänster.

Licenser och licenstjänster (avropa.se)

Servrar och lagring

Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.

Se även Vägledning Servrar och lagring under Gemensamma dokument nedan. Se särskilt punkt 4 Praktiska råd.

Servrar och lagring (avropa.se) →

Kammarkollegiet (ramavtal som levereras av Advania, fd. Visolit)

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Advania, fd. Visolit, är ramavtalsleverantör på flera av Kammarkollegiets ramavtal inom offentlig sektor.

IT Drift för myndigheter med 100-400 anställda

Avtalsperiod: 2017-11-14 - 2024 -11-13
Förlängningsoption max t.o.m: 2024-11-13

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna: införande, drift och avveckling

Ramavtalsområdet Mellan har utformats för att täcka behoven hos organisationer med 100-400 anställda men avsteg kan ske om behövet eller tjänsternas komplexitet motiverar detta. Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning med möjlighet till förhandling. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns bra stödmaterial för avrop i form av vägledning och sändlista till samtliga ramavtalsleverantörer.

Avtalsnummer: 96-40-2015-206Kammarkollegiet_Statensinkopscentral_Ramavtal_sigill

Kontakt för frågor om avtalet:
rickard.miller@advania.com
evelina.tornqvist@advania.com

IT -drift (avropa.se) →

Tjänstebeskrivningar

Applikation som tjänst – E-post
Applikation som tjänst - Kontorsprogram
Applikation som tjänst – Grupprogram för meddelande, kommunikation och dokumentutbyte
Applikation som tjänst – Program för Intranät
Service management - Samverkan och rapportering
Säkerhetskopiering, arkivering och datalagring