Upphandlingar och ramavtal

Offentliga avtal för Kammarkollegiet

some-bild 3

Kammarkollegiet

Datacenterlösningar

Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena. Exempel på sådan hårdvara, programvara och tjänster är hyperkonvergerad infrastruktur och drifttjänst (co-location).

Datacenterlösningar (avropa.se) →

Klienter

Detta ramavtal omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Så kallade skoldatorer med därtill kopplade programvaror och tjänster för skola kan också avropas, samt hårdvara inom området för sjukhusmiljö. Hårdvara kan i samtliga fall avropas med eget ägande för avropsberättigad och/eller köpas som tjänst dvs. utan eget ägande.

I upphandlingsdokument finns mera information att läsa om upphandlingsföremålet och specifikt om kravställning på leverantörerna i kapitel 5.

Klienter (avropa.se) →

Klient- och mobiltelefonlösningar

Ramavtalet omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster.

Ett avrop kan omfatta endast mobiltelefoner eller endast surfplattor. Mobiltelefoner och surfplattor kan avropas tillsammans.
Klienter kan endast avropas som en del av en helhetslösning d.v.s. avrop som omfattar både klienter och mobiltelefoner och/eller surfplattor.

Hårdvara som tjänst går att avropa vilket exempelvis innebär en kombination av hårdvara, programvara och tjänster som levereras tillsammans till en periodiserad tid där kund betalar för nyttjanderätten. För att avropa enbart Klienter hänvisas till ramavtalet Klienter.

Det finns möjlighet att göra avrop via särskild fördelningsnyckel eller göra en förnyad konkurrensutsättning.

Klient- och mobiltelefonlösningar (avropa.se) →

Servrar och lagring

Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.

Se även Vägledning Servrar och lagring under Gemensamma dokument nedan. Se särskilt punkt 4 Praktiska råd.

Servrar och lagring (avropa.se) →

Kammarkollegiet (ramavtal som levereras av fd. Visolit)

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Fd. Visolit är ramavtalsleverantör på flera av Kammarkollegiets ramavtal inom offentlig sektor.

IT Drift för myndigheter med 100-400 anställda

Avtalsperiod: 2017-11-14 - 2024 -11-13
Förlängningsoption max t.o.m: 2024-11-13

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna: införande, drift och avveckling

Ramavtalsområdet Mellan har utformats för att täcka behoven hos organisationer med 100-400 anställda men avsteg kan ske om behövet eller tjänsternas komplexitet motiverar detta. Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning med möjlighet till förhandling. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns bra stödmaterial för avrop i form av vägledning och sändlista till samtliga ramavtalsleverantörer.

Avtalsnummer: 96-40-2015-206Kammarkollegiet_Statensinkopscentral_Ramavtal_sigill

Kontakt för frågor om avtalet:
rickard.miller@visolit.se
evelina.tornqvist@visolit.se

IT -drift (avropa.se) →

Tjänstebeskrivningar

Applikation som tjänst – E-post
Applikation som tjänst - Kontorsprogram
Applikation som tjänst – Grupprogram för meddelande, kommunikation och dokumentutbyte
Applikation som tjänst – Program för Intranät
Service management - Samverkan och rapportering
Säkerhetskopiering, arkivering och datalagring

Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2018-12-17 - 2020-12-16
Förlängningsoption max t.o.m: 2022-12-16

Ramavtalsområdet omfattar skrivare, multifunktionsprodukter, kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område såsom t.ex. driftsättning, anpassning, installation, konfiguration, licenshantering, service, reparation, underhåll och utbildning.

Ramavtalsområdet ger möjlighet att välja olika typer av ägandeformer, där avroparen själv äger utrustningen eller där ägandet inte överförs till avroparen såsom utskrift som tjänst, hyra eller finansiell leasing.

I detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning där avroparen kan precisera och komplettera sina behov utifrån villkoren i ramavtalsområdet.

Avtalsnummer: 23.3- 2401-16:FKU004 Kammarkollegiet_Statensinkopscentral_Ramavtal_sigill
Kontakt för frågor om avtalet:
lars-ake.johansson@visolit.se

Skrivare som tjänst och produkt (avropa.se) →