Ansvarsfull tillverkning

I den globala leverantörskedjan för elektroniktillverkning finns det risker för både negativ miljöpåverkan och för de människor som arbetar med utvinning av råvaror och med tillverkning av komponenter och produkter.

Vi alla kan bidra och identifiera riskområden samt ställa krav på att leverantörer av IT-produkter tar ansvar och motverkar de risker som finns.

Tekniker tillverkar elektronisk utrustning
Förändra och förbättra

Tillsammans kan vi påverka

Miljöpåverkan är stor i gruvorna där mineraler bryts, och vid tillverkning av komponenter och slutmontering av produkterna är energi- och vattenanvändningen omfattande. Människor som arbetar i IT-leverantörskedjan riskerar att utsättas för barn- och slavarbete, långa arbetstider, låga löner och diskriminering av migrantarbetare.

Det förekommer även bristande möjligheter för medarbetarna att organisera sig och förhandla löner och villkor gemensamt, och i flera länder finns problem med korruption. 

För att förändra och förbättra villkoren i leverantörskedjan krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete där branschen, aktörer och kunder tillsammans driver utvecklingen framåt. Du kan bidra och ställa krav på att din leverantör av IT-produkter tar ansvar och motverkar de risker som finns. 

En bra start

Börja med dessa tre områden för att kunna förändra och förbättra villkoren i leverantörskedjan:

Uppförandekod

En uppförandekod består av riktlinjer för hur ett företag ska agera på ett etiskt riktigt sätt, och är en bra grund för att arbeta med en ansvarsfull leverantörskedja.

uppfolning-ikon-1
Uppföljning
Att följa upp och se till att uppförandekoden efterlevs både internt och hos leverantörerna är minst lika viktigt som att formulera kraven.
check-ikon
Åtgärda och förbättra
Vid uppföljning genom enkäter eller vid inspektioner på plats är det inte ovanligt att hitta olika typer av avvikelser eller förbättringsområden.
Hållbar leverantörskedja

Ställ krav på dina leverantörer

Många globala företag i IT-branschen arbetar idag tillsammans med att förbättra villkoren i leverantörskedjan. Den största organisationen som arbetar för en mer hållbar leverantörskedja är Responsible Business Alliance (RBA). 

I RBA arbetar mer än 150 företag tillsammans med en gemensam uppförandekod och gemensamma metoder för att följa upp efterlevnaden av denna kod. Tack vare att stora delar av branschen gått ihop om gemensamma krav och arbetsmetoder blir möjligheten att förbättra villkoren i leverantörskedjan betydligt större. Advania Sverige blev medlemmar i RBA hösten 2019 som ett av fåtal nordiska företag. I vår artikel om RBA-medlemskapet kan du läsa mer om vårt arbete och de olika begreppen. 

Förutom RBA finns ett flertal organisationer som arbetar med oberoende granskning och certifiering av produkter ur hållbarhetssynpunkt, till exempel TCO Certified och EPEAT. Självklart hjälper vi dig också gärna att göra medvetna produktval.

Det här kan du göra:

Advania rekommenderar att du som inköpare ställer krav på att både era leverantörer och tillverkare av IT-produkterna är medlemmar i RBA. Detta visar på att det finns en hög ambition att ta ansvar och ett systematiskt arbete att följa upp villkoren i leverantörskedjan.

AdobeStock_268328787
Advania och RBA

Nordiskt samarbete:
ett möte för hållbara leverantörskedjor

"Det är positivt att frågor kring hållbarhet börjar bli aktuella för upphandlare i hela Norden." Det är en av många insikter som Emma Engman och Helena Nordin tar med sig från ett Responsible Business Alliance-evenemang.

Det här gäller

Konfliktmineraler

Konfliktmineraler är benämningen på några mineraler och metaller som utvinns i delar av världen där intäkterna från gruvorna bidrar till att hålla liv i väpnade konflikter i landet.

Vilka är konfliktmineralerna? 

  • Tenn
  • Tantal
  • Wolfram
  • Metallen guld

Det är vanligt med konflikter kring dessa mineraler i Kongo-Kinshasa men även i de angränsande länderna. Där kontrolleras vissa gruvor av lokala krigsherrar som genom intäkter från gruvorna finansierar väpnade konflikter som drabbar lokalbefolkningen hårt. Runt gruvorna råder även stora risker för brott mot mänskliga rättigheter i form av tvångs- och barnarbete, dåliga arbetsvillkor samt stor miljöpåverkan.

Vad säger lagen?

I USA finns idag lagstiftning som tydliggör att tillverkaren av IT-produkterna har ett ansvar för att känna till, samt kunna redovisa, var mineralerna som används kommer ifrån. Inom EU är liknande lagstiftning på gång. Arbetet med att spåra råvaruanvändningen, och därmed undvika att köpa konfliktmineraler har pågått länge i IT-branschen.

Spårbarhet är en utmaning

Inom organisationen RBA finns ett riktat initiativ – Responsible Minerals Initiative, RMI – som fokuserar på bland annat konfliktmineraler och spårbarheten av dessa. Med det stora antalet gruvor samt svårigheterna att kunna spåra exakt var en metall kommer ifrån, är detta ett långsiktigt arbete. Idag finns det därför ingen tillverkare av IT-produkter som kan garantera att deras produkter är helt fria från alla konfliktmineraler.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har tagit fram riktlinjer för företag som vill göra en kartläggning av sin leverantörskedja, och därmed minska riskerna vid användning av mineraler och metaller från konfliktområden. Denna process kallas Due Diligence och OECD bjuder på en utförlig guide som hjälper företag att respektera mänskliga rättigheter och undvika att bidra till konflikter genom sina beslut och metoder för inköp av mineraler.

Bortsett från de klassiska konfliktmineralerna (tenn, taental, wolfram och guld) finns även liknande risker för andra mineraler. Kobolt, som ingår i all form av elektronik idag, är ett exempel på en sådan mineral som ej omfattas av lagstiftningen kring spårbarhet, varken i USA eller inom EU.

Advanias rekommendation:

Ställ krav på dina leveranatör och tillverkaren av IT-produkter! Ett medlemskap i RMI bidrar till att över tid fasa ut användningen av konfliktmineraler. Säkerställ även att tillverkaren använder OECD:s riktlinjer för konfliktmineraler i hela tillverkningskedjan.

Låt oss prata hållbarhet

Kontakta mig

Chief Sustainability Officer

Helena Nordin