Industry Innovation | Offentlig sektor

Avveckling

Här beskriver vi Avveckling, dess ingående komponenter och dess tillägg.

Allmänt om tjänsten

När ett leveransavtal upphör, helt eller delvis, mellan Advania och kund säkerställer Advania att nödvändig personal finns tillgänglig för att hjälpa till att överföra och återlämna all kundens data och utrustning. Vi ser avvecklingen som ett projekt och är alltid behjälpliga att styra eller bistå beroende på hur mycket hjälp kunden vill ha.

Vid avveckling debiteras tiden löpande om inte kunden vill avtala om ett fastpris för hela avvecklingen.

Advania samarbetar med kunden eller av kunden utsedd tredje part under hela avvecklingsperioden och är behjälplig i flytten av data och utrustning samt besvarar förfrågningar och ger teknisk assistans.

All dokumentation som finns samlad hos Advania om kunden och dess miljö överlämnas för att underlätta vidare drift hos kunden eller utsedd tredje part.

Advania ombesörjer att aktiviteter i samband med avveckling utförs inom av kunden angivna skäliga tidsramar och på ett fackmannamässigt sätt, och att en detaljerad plan upprättas inför avvecklingen om kunden begär det.

Avvecklingen genomförs på bästa möjliga sätt så att det underlättar överlämnande av driften till kunden eller tredje part.

Nyckelpersoner som har varit involverade i kundens drift/miljö finns tillgängliga under avvecklingsperioden för att kunna bistå och svara på eventuella frågor vid till exempel överflyttning av data/applikationer.

När avvecklingen är genomförd hos Advania och all information och dokumentation tillhörande kunden har överlämnats förstörs den hos Advania om inget annat avtalats. Kvarvarande data hos Advania raderas inom 3 månader från det att kunden har tagit över driften.

Tillägg

Projektledare

Advania kan tillhandahålla projektledare för hela avvecklingen som ansvarar och driver projektet.