Hållbara produkter

IT och hållbarhet

IT-hårdvara innehåller många olika material som metaller, plaster och andra kemiska produkter. Produkterna tillverkas dessutom i en global leverantörskedja med tusentals leverantörer över världen involverade. Detta leder oundvikligen till en stor påverkan på både miljön och på de människor som arbetar med att tillverka dessa produkter. I takt med att it-produkter blivit mer av en konsumtionsprodukt med kort livslängd har också uttjänta datorer och andra elektronikprodukter blivit det snabbast växande avfallsberget globalt. Det leder både till ett stort resursslöseri och till problem med att hantera avfallet i de delar av världen där inte lagstiftningen eller infrastrukturen finns för ansvarsfull återvinning.

Medvetna val

Som tur är finns det en hel del du som konsument kan göra för att minska påverkan på människor och miljö när du väljer produkter. Genom att förstå mer om de risker och möjligheter som finns kan du göra ett medvetet val när du köper nytt, tänka över hur du använder produkterna och säkerställa att de tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när det är dags att byta. 

Ansvarsfull tillverkning 

I den globala leverantörskedjan för elektroniktillverkning finns det risker för både negativ miljöpåverkan och för de människor som arbetar med utvinning av råvara samt vid tillverkning av komponenter och produkter. Några exempel på risker är långa arbetstider och låga löner, korruption, diskriminering av migrantarbetare eller bristande möjligheter för medarbetarna att organisera sig och förhandla löner och villkor gemensamt. Den lokala miljöpåverkan är stor i gruvorna där mineraler bryts och energi- och vattenanvändningen är omfattande vid tillverkningen av komponenter och slutmontering av produkterna. 

Det är med ett systematiskt och långsiktigt arbete som vi på riktigt kan förändra och förbättra villkoren i leverantörskedjan. Vill du säkerställa att din leverantör av it-produkter tar ansvar och motverkar de risker som finns, gör så här:
 

Uppförandekod

Formulera kraven i en uppförandekod som beskriver ditt företags ambition att agera ansvarsfullt, både i den egna verksamheten och genom att ställa krav på leverantörer att göra detsamma. Uppförandekoden bör som minst omfatta de grundläggande 10 principer som FN´s Global Compact refererar till och bör vara offentligt publicerad, förslagsvis på företagets hemsida.  

Uppföljning av uppförandekod

Att följa upp och se till att uppförandekoden efterlevs både internt och hos leverantörerna är minst lika viktigt som att formulera kraven. Uppföljningen hos leverantörer kan göras på olika sätt till exempel genom enkäter med frågor eller besök. En leverantör som har sitt varumärke på produkten har ett extra stort ansvar för leverantörskedjan och bör göra oberoende inspektioner där produkterna tillverkas för att säkerställa att kraven efterlevs. 

Åtgärda och förbättra

Vid uppföljning genom enkäter eller vid inspektioner på plats är det inte ovanligt att hitta olika typer av avvikelser eller förbättringsområden. Det kan vara mindre saker som går snabbt att åtgärda eller större förändringar som behöver göras. Är det mer övergripande förbättringar som ska göras är det viktigt att en åtgärdsplan tas fram och att planen senare följs upp för att säkerställa att åtgärderna genomförts och gett önskad effekt.

 

Hållbar leveranskedja 

Många globala företag i it-branschen arbetar idag tillsammans med att granska och förbättra villkoren i leverantörskedjan. Den största organisationen som arbetar för en mer hållbar leveranskedja är Responsible Business Alliance (RBA).  

I RBA arbetar mer än 150 företag tillsammans med en gemensam uppförandekod och gemensamma metoder för att följa upp efterlevnaden av koden. Genom att stora delar av branschen gått ihop om gemensamma krav, blir kraften och möjligheterna att förbättra villkoren i leverantörskedjan betydligt större. Advania Sverige blev medlemmar i RBA hösten 2019 som ett av fåtal nordiska företag.  

Här kan du läsa mer om arbetet inom RBA 

Advanias rekommendation:

Säkerställ att både din leverantör och tillverkaren av produkten är medlemmar i RBA. Då säkerställer du att det finns en hög ambition till en ansvarsfull tillverkning samt ett systematiskt arbete att följa upp villkoren i leverantörskedjan. 

 
 

Hållbarhetsmärkta produkter  

Miljö- och hållbarhetscertifiering av produkter blir allt mer vanligt i många branscher och det finns en uppsjö av lokala och globala märkningar för olika produkter och tjänster. Som tur är finns det inte lika många märkningar som är relevanta för it-branschen. På den svenska marknaden är det betydligt lättare att hålla reda på dessa och kunna välja produkter som är miljö- eller hållbarhetscertifierade.  

De viktigaste principerna för en trovärdig märkning av produkter finns beskrivet i standarden "ISO14024 - Miljömärkning och miljödeklarationer”. Kraven i märkningen ska vara vetenskapligt grundade och ha ett livscykelperspektiv. Målet är att kunna särskilja produkter som är bättre för miljön.

Viktigt att tänka på:

 • Utvecklingsprocessen ska vara transparent och öppet för alla intressenter att få information och att tycka till
 • Märkningssystemet ska vara öppet för alla tillverkare som vill märka sina produkter
 • Det ska vara en oberoende granskning av att kraven är uppfyllda för de produkter som ska märkas, så kallad oberoende tredjepartsverifiering
 • Regelbundet ska kraven i märkningen utvärderas och vid behov skärpas för att säkerställa att märkningen fortsatt särskiljer miljömässigt bra produkter 
 

Den mest kompletta märkningen av IT-produkter som efterlever principerna i ISO14024 är den internationella hållbarhetscertifieringen TCO Certified 

 
 

 

Innehåller både miljökrav och krav på socialt ansvar i leverantörskedjan och är därmed en heltäckande hållbarhetscertifiering.

Produkter som är certifierade med TCO Certified finns att söka i databasen 

 

TCO-märkningen omfattar följande områden: 

 • Miljö- och socialt ansvarsfull tillverkning
 • Hälsa och säkerhet för användaren
 • Produktprestanda
 • Ökad livslängd för produkten
 • Reducering av skadliga ämnen
 • Materialåtervinning
 • Indikatorer för hållbarhetsnytta
 

Märkningen finns för följande produktkategorier

 • Bildskärmar
 • Bärbara och stationära datorer
 • Allt i ett datorer
 • Tablets
 • Smartphones
 • Projektorer
 • Headsets
 • Servrar
 

 

Är en amerikansk hållbarhetsdeklaration för IT-produkter som också kan hittas på svenska marknaden.

Produkter som är registrerade hos EPEAT går att hitta här

Ett EPEAT godkännande är alltid knutet till ett land och är inte automatiskt giltigt i alla länder. Filtrera på Sverige för att vara säker på att produkten är EPEAT-registrerad för just den svenska marknaden.

 

EPEATs krav är uppdelade på följande områden

 • Materialinnehåll och materialval
 • Designad för återvinning
 • Livslängd
 • Energieffektivitet
 • Hantering när den är uttjänt
 • Förpackningar
 • Livscykelbedömning
 • Företagets miljöarbete
 • Företagets samhällsansvar

 

 

 

Märkningen finns för följande produktkategorier

 • Datorer och bildskärmar
 • Skrivare och multifunktionsmaskiner
 • Mobiltelefoner
 • TV 
 • Servrar 

 

 

 

Är en märkning som endast fokuserar på energieffektivitet och som ofta ingår i andra hållbarhetsmärkningar som ett sätt att uppfylla energikraven.

Här kan du söka efter Energy Star-märkta produkter

 

Energy Star finns på en stor mängd produkter och har kriterier för följande produktkategorier

 • Datorer
 • Skrivare och multifunktionsmaskiner
 • Bildskärmar
 • IP Telefoner
 • Datacenterutrustning som server, lagring, nätverk och power supply


 

 
 
 

Andra miljömärkningar

- som inte är lika vanligt förekommande på svenska it-marknaden
Svanen

Har kriterier för olika IT-produkter och är framförallt framgångsrika för skrivare, kopiatorer och multifunktionsmaskiner.

 

 EU-Blomman

Även kallad Europas motsvarighet till Svanen, har kriterier för ett stort antal olika IT-produkter.

 

Kemikalieinnehåll 

Kemikalieinnehållet i it-produkter har länge varit i fokus i Sverige och övriga EU. Genom skärpt lagstiftning, tillsammans med frivilliga initiativ från branschen, har flera farliga material och kemikalier i praktiken fasats ut. Användandet av halogenerade flamskyddsmedel (som innehåller t.ex brom och klor) och tungmetaller som kvicksilver, bly och kadmium är idag antingen helt förbjudet eller begränsat.

Det finns några kemikalielagstiftningar som rör IT-hårdvara: 

(Restriction on Hazardous Substances) - ett EU-direktiv som succesivt har förbjudit ett antal metaller och kemikalier i elektronik. RoHS introducerades redan 2006 och har sedan dess uppdaterats med fler ämnen och tuffare reglering Här kan du läsa mer om RoHS direktivet. En produkt märkt med CE-märkningen uppfyller kraven i RoHS direktivet. 

Reach är en EU-förordning och är ett omfattande program för att registrera, utvärdera och begränsa användandet av kemiska ämnen. Förutom att förbjuda användandet av vissa kemikalier, finns också en lista med ämnen som i framtiden kan komma att förbjudas eller begränsas, den så kallade kandidatlistan. Kandidatlistan uppdateras två gånger varje år och tillverkaren av produkter som innehåller ämnen från kandidatlistan är skyldig att informera sina kunder om det. Advania har därför en etablerad rutin för att bevaka när nya ämnen tillförs kandidatlistan och vi kan i vår tur informera våra kunder om dessa ämnen finns i produkterna vi levererar.

Vill du veta mer om vilka ämnen från kandidatlistan dina produkter innehåller, kontakta vår produktspecialist:

Fredrik Hedlund
fredrik.hedlund@advania.com
+468 562 175 44

Lagstiftningen är inte heltäckande

Lagstiftningen som finns betyder dock inte att dagens elektronik är fritt från farliga ämnen. RoHS och Reach är inte heltäckande, och när kemikalier idag förbjuds är ofta det ämne som används istället, inte riskbedömt och därför inte alls garanterat bättre ur en miljö- och hälsosynvinkel.

Att ställa krav på att leverantörer av it-produkter har ett proaktivt riskbaserat synsätt på kemikalier och arbetar aktivt med kemikaliesubstitution är därför viktigt. OECD rekommenderar olika verktyg för att underlätta arbetet med kemikaliesubstitution där ett av de vanligaste är Green Screen – som är utvecklat av den amerikanska organisationen Clean Production Action.

Kemikalieskatten

Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. De kemikalier som beskattas är flamskyddsmedel, på produkter som satts på marknaden från och med den 1 juli 2017.

 

Advanias rekommendation:

Ställ krav på din leverantör och se till att t.ex. Green Screen används i utvecklingsprocessen för att säkerställa att tillverkaren tar ett helhetsansvar för sin kemikalieanvändning.

Konfliktmineraler

Konfliktmineraler är benämningen på några mineraler och metaller som utvinns i delar av världen där intäkterna från gruvorna bidrar till att hålla liv i väpnade konflikter i landet.

Det gäller mineralerna:

 • tenn
 • tantal
 • wolfram
 • metallen guld.

Det vanligaste exemplet är i Kongo-Kinshasa men omfattar även angränsande länder. Där kontrolleras vissa gruvor av lokala krigsherrar som genom intäkter från gruvorna finansierar väpnade konflikter som drabbar lokalbefolkningen hårt. Runt gruvorna råder även stora risker för brott mot mänskliga rättigheter i form av tvångs- och barnarbete, dåliga arbetsvillkor samt stor miljöpåverkan.

I USA finns idag lagstiftning som tydliggör att tillverkaren av IT-produkterna har ett ansvar för att känna till, samt kunna redovisa, var mineralerna som används kommer ifrån. Inom EU är liknande lagstiftning på gång.

Arbetet med att spåra råvaruanvändningen, och därmed undvika att köpa konfliktmineraler har pågått länge i IT-branschen.

Inom organisationen RBA finns ett riktat initiativ – Responsible Minerals Initiative, RMI – som fokuserar på bland annat konfliktmineraler och spårbarheten av dessa. Med det stora antalet gruvor samt svårigheterna att kunna spåra exakt var en metall kommer ifrån, är detta ett långsiktigt arbete. Idag finns det därför ingen tillverkare av IT-produkter som kan garantera att deras produkter är helt fria från alla konfliktmineraler.

OECD har tagit fram riktlinjer för företag som vill göra en kartläggning av sin leverantörskedja, och därmed minska riskerna vid användning av mineraler och metaller från konfliktområden. Denna process kallas Due Dilligence – läs mer om det här.

Bortsett från de klassiska konfliktmineralerna (tenn, taental, wolfram och guld) finns även liknande risker för andra mineraler. Kobolt, som ingår i all form av elektronik idag, är ett exempel på en sådan mineral som ej omfattas av lagstiftningen kring spårbarhet, varken i USA eller inom EU.

Advanias rekommendation:

Ställ krav på dina leveranatör och tillverkaren av it-produkter! Ett medlemskap i RMI bidrar  till att över tid fasa ut användningen av konfliktmineraler. Säkerställ även att tillverkaren använder OECD’s riktlinjer för konfliktmineraler i hela tillverkningskedjan.

 

Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi innebär i praktiken att sluta kretsloppet för material och energi och ställa om samhället till att bli betydligt mer resurseffektivt. It-branschen bidrar idag till ett enormt resursslöseri som vi, av många miljöskäl, inte har råd med. I dag används stora mängder energi, vatten och andra naturresurser vid tillverkningen av it-produkter, som efter bara några år blir elektronikskrot. Miljö- och klimatpåverkan, vattenbrist och risk för att många av de metaller som används blir bristvaror, är bara några exempel på de utmaningar vi står inför. 

Att tillämpa ett cirkulärt perspektiv på it-hårdvara kommer därför att bli en nödvändighet men det innebär stora förändringar för branschen. Många nya tekniska lösningar och nya samarbeten krävs mellan alla led i leverantörskedjan; från forskning och utveckling till tillverkning och användning - även i återförsäljarledet. I förlängningen kommer nya affärsmodeller att växa fram där it-hårdvaran får en betydligt längre livslängd, både genom service och support samt genom insamling och  återförsäljning.

Redan nu finns dock långt hängande frukter för den it-köpare som vill börja ställa krav på just cirkulär ekonomi. Att välja produkter märkta med TCO Certified eller EPEAT Guld innebär bland annat att produkten från början är designad för en lång livslängd, genom utvalda material och konstruktion, låg energianvändning samt säkerställd tillgång till reservdelar. 

Ett enkelt sätt att minska på den totala miljöpåverkan är att också använda produkten längre.

Advanias rekommendation:

Välj produkter med TCO Certified eller EPEAT Guld! Tänk också på att använda din hårdvara länge.

Service och support

En problemfri it-miljö med produkter som fungerar väl leder till en lång användningstid och därmed en direkt miljönytta. Vi erbjuder både support genom Advanias Service Desk, samt service och reparation i vår egen Serviceverkstad.  

Här kan du läsa mer om våra tjänster för en problemfri arbetsplats.

 

Återtag och återanvändning av din hårdvara 

Är det dags att byta din it-hårdvara? Tänk på att snabbt lämna tillbaka den till oss!   

En fungerande 3 år gammal dator kan, med hjälp av Advanias tjänster för radering och rekonditionering, användas lika länge till – vilket är något som många av våra kunder inte känner till. För att vi ska kunna ta tillvara på den tekniska livslängden är det viktigt att hårdvaran inte hamnar på bokhyllan eller på något lager. Säkerställ redan vid inköpstillfället att tjänsten Säker it-retur finns med i avtalet.  

Ett bra sätt för att få rutinen för återtag att fungera, är att välja leasing som finansieringslösning. Genom att vi på Advania äger hårdvaran genom hela livscykeln tar vi också ansvar för att hämta tillbaka den och sälja den vidare på en andrahandsmarknad när leasingperioden är slut. Hårdvara som inte går att återanvända tar vi hand om på ett miljömässigt sätt i enlighet med svensk lagstiftning om producentansvar.  

Vi erbjuder återtag, återanvändning och återvinning genom vårt dotterbolag Advania Finance.

 
?i