Hållbarhet 2021.10.04

Nordiskt samarbete ett möte för hållbara leverantörskedjor

Emma Engman

Emma Engman

Sustainability Specialist with responsibility for Advania's supply chain and our membership in the Responsible Business Alliance, the world's largest industry coalition dedicated to corporate social responsibility in global supply chains. Project manager for AdWoMan, an initiative to attract and retain more women in the organisation. I believe business can be a force for good and want to contribute to a more inclusive, sustainable and peaceful world.

I veckan bjuder Responsible Business Alliance (RBA) in nordiska inköpare till ett rundabordssamtal om hållbar upphandling. Advania är med i RBA och deltar på plats i Stockholm. Vi ser detta som en viktig led i vårt hållbarhetsarbete som vi satsar på tillsammans med leverantörer och kunder.

Advanias arbete: större transparens för oss och våra kunder

Ett av Advanias viktigaste fokusområden i hållbarhetsarbetet är att ställa krav och följa upp de leverantörer vi arbetar med. Då vi inte har någon egen produktion utan är återförsäljare av produkter, har vi begränsade möjligheter att själva nå ut i hela vår leverantörskedja. Vi har därför valt att gå med i Responsible Business Alliance (RBA), som ger oss direktkontakt till alla våra globala partners. RBA driver även ett omfattande arbete för att förbättra villkoren långt ner i kedjan, som Advania genom sitt medlemskap och engagemang är med och bidrar till. Medlemskapet gör också att vi kan erbjuda våra kunder större transparens gällande de produkter vi säljer.
 
Vi på Advania arbetar systematiskt med leverantörsuppföljning och träffar varje år våra prioriterade partners som står för 80% av vår produktomsättning.

Vad är Responsible Business Alliance?

RBA är en global organisation som i 15 år arbetat gemensamt med tillverkare och återförsäljare för att skapa en mer hållbar leverantörskedja av IT-produkter. RBA samlar cirka 150 företag globalt och medlemmarna representerar tillverkare, varumärken och återförsäljare. Därmed kan vi tillsammans arbeta med att förbättra villkoren för människor och miljön i hela leverantörskedjan. Tack vare sin storlek är RBA en viktig röst och kan driva frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och etik i den globala elektroniktillverkningen. Sedan 2020 har RBA även representation i Bryssel för att arbeta mer aktivt på EU-nivå och följa den regulatoriska utvecklingen. 
 
Grunden i RBA:s arbete är den gemensamma uppförandekoden, RBA Code of Conduct. Alla medlemmar i RBA förväntas efterleva uppförandekoden och föra den vidare i sina leverantörskedjor. Uppförande-koden formulerar sociala, miljömässiga och etiska industristandarder, och innehåller krav på ett systematiskt arbete med att respektera ett flertal internationella ramverk såsom ILO:s internationella arbetsnormer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Koden uppdateras vart tredje år där alla medlemmar har möjlighet att bidra med synpunkter.  Vi på Advania var delaktiga i att ta fram den senaste uppdateringen, version sju, som lanserades i januari 2021.

Kravställning och uppföljning går hand i hand

Ett viktigt steg i arbetet med hållbarhet i leverantörskedjan är att följa upp att de krav som ställs faktiskt efterlevs. För att göra detta har RBA ett antal verktyg och framför allt en ambition om att de uppföljningar som görs ska vara synliga för alla inom RBA. Det innebär exempelvis att en fabrik som levererar produkter till flera olika kunder enbart behöver göra en revision för att kontrollera efterlevnad av koden, och att återförsäljare sedan har möjlighet att ta del av revisionsprotokoll och självutvärderingar. Det ger ökad transparens och minskar onödigt dubbelarbete.
 
I takt med att offentliga upphandlingar har börjat inkludera krav på sociala och miljömässiga faktorer har RBA etablerat sitt arbete inom området och tagit fram flera guider för bland annat inköpare. Har du blivit nyfiken kan du ta del av mer information om RBA:s arbete med offentlig upphandling.

Nordiska inköpare träffas i Stockholm

Som en del i RBA:s utökande närvaro på den europeiska marknaden bjuder de in till ett rundabordssamtal om offentlig upphandling i Norden den sjätte oktober.

Under mötet kommer RBA att uppdatera deltagarna på det senaste inom tillbörlig aktsamhet (due diligence) i IT-industrin och berätta om trender i ansvarsfull upphandling i IT-värdekedjan. Samtalen kommer ge en fördjupad förståelse för hur IT-industrin kan dra nytta av samarbete och gemensamma verktyg i arbetet med tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjan. RBA kommer även att belysa den regulatoriska utvecklingen och finnas tillgängliga för enskilda möten. Advania har fått möjlighet att bjuda in några av våra viktigaste samarbetspartners inom offentlig upphandling, såsom ADDA (verksamhetsstöd till offentlig sektor inom bl.a. hållbar upphandling) och Upphandlingsmyndigheten, flertalet universitet och ett antal av våra stora offentliga kunder, och ser fram emot att diskutera dessa frågor med er.

Läs gärna också min sammanfattning från dagen →

Kontakta mig

Sustainability Specialist

Emma Engman

Relaterat innehåll

Hållbarhet
2023.09.01

Cirkulär IT: vi reder ut begreppen

Det kan kännas förvirrande med alla begrepp kring hållbar hantering av enheter inom den egna verksamheten. Vi förklarar de olika koncepten och vad du och din verksamhet kan vinna på att tänka och agera mer cirkulärt.

Hållbarhet
2023.07.11

Så minskar du verksamhetens klimatpåverkan

Sofia Martinsson arbetar som Business Developer Sustainability på Advania Sverige. Hon har arbetat hos oss sedan augusti 2022, och hon är en expertresurs inom hållbarhet för både kollegor i Advanias affärsenheter och för...

Hållbarhet
2023.06.20

Vad är CSDDD egentligen?

Att verksamheter har ett ansvar för sin negativa påverkan på människor och miljö håller de flesta med om i dag. Inom kort väntas ny lagstiftning på området som kommer innebära mer långtgående krav på de företag som omfattas...

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!