Rätt strategi för digitalt självbestämmande | Advania
Digitalisering 2023.12.05

Rätt strategi för digitalt självbestämmande

Upptäck hur digital suveränitet kan påverka din verksamhets affärsstrategi och varför samarbete mellan IT och affären är avgörande.

Vad är digital suveränitet och varför är det viktigt?

Digital suveränitet, eller förmågan till digitalt självbestämmande handlar om att ha kontroll över sina egna digitala resurser och data, och att kunna fatta beslut om hur dessa används och hanteras. Att vara digitalt suverän innebär att man inte är beroende av externa aktörer eller leverantörer för att kunna bedriva sin verksamhet. Det ger en ökad flexibilitet och möjlighet att anpassa sig till förändrade förutsättningar och behov.

För att uppnå digital suveränitet behöver företag och organisationer ha en tydlig strategi och plan för hur de ska hantera sina digitala resurser. Det handlar om att ha rätt tekniska lösningar och infrastruktur, men också om att ha rätt kompetens och kunskap för att kunna utnyttja dessa resurser på bästa sätt. Det är också viktigt att ha kontroll över sina egna data och att kunna skydda dem mot obehörig åtkomst eller missbruk.

Utmaningar för att uppnå digital suveränitet

Att uppnå digital suveränitet kan vara utmanande på flera sätt. En av de största utmaningarna är att hitta rätt balans mellan att vara självständig och att samarbeta med andra aktörer. Det handlar om att kunna dra nytta av de fördelar som externa aktörer och leverantörer kan erbjuda, samtidigt som man behåller kontrollen över sin verksamhet och sina digitala resurser. Det kan också vara svårt att hitta rätt kompetens och kunskap inom den egna verksamheten för att kunna hantera och utnyttja de digitala resurserna på bästa sätt.

En annan utmaning är att hantera säkerheten kring de digitala resurserna. Det är viktigt att ha en robust och pålitlig säkerhetsstrategi för att skydda sina data mot hot och intrång. Det handlar om att ha rätt tekniska lösningar och rutiner för att upptäcka och förebygga cyberattacker och andra säkerhetsincidenter. Det är också viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning och att alla i verksamheten är medvetna om säkerhetsrisker och hur man kan agera för att minimera dem.

Fördelar med digital suveränitet  i affärsstrategin

Att vara digitalt självbestämmande är avgörande för en framgångsrik affärsstrategi. Genom att ha kontroll över dina digitala resurser och data kan du vara mer flexibel och snabbt anpassa strategin till förändrade marknadsförutsättningar och behov, samtidigt som du kan vara mer innovativ och experimentera med nya idéer och lösningar.

Digital suveränitet ger också ökad effektivitet och produktivitet. Genom att ha rätt tekniska lösningar och infrastruktur kan din verksamhet automatisera och effektivisera sina processer, vilket frigör tid och resurser för annat arbete. Dessutom kan du utnyttja data och insikter på ett mer strategiskt sätt för att fatta välgrundade beslut och optimera verksamheten.

En annan fördel med digital suveränitet är att det kan öka förtroendet hos kunder och partners. Genom att visa att man har kontroll över sina digitala resurser och data, och att man tar säkerheten på allvar, kan man skapa en trygg och pålitlig relation med sina intressenter. Det kan i sin tur leda till ökad lojalitet och affärsmöjligheter.

Så främjar du samarbetet mellan IT och affären för digital suveränitet

För att uppnå digital suveränitet är det avgörande att IT och affären samarbetar och pratar samma språk. Det handlar om att bryta ner silos och skapa en gemensam förståelse för verksamhetens digitala resurser och behov. Här är några sätt att främja samarbetet:

  1. Skapa en tydlig gemensam vision och målbild för digital suveränitet. Det är viktigt att alla inom verksamheten har en gemensam förståelse för vad digital suveränitet innebär och varför det är viktigt.
  2. Skapa forum för regelbunden kommunikation och samarbete mellan IT och affären. Det kan vara genom möten, workshops eller andra aktiviteter där man kan diskutera och utbyta idéer och erfarenheter.
  3. Utbilda och informera. Se till att alla inom verksamheten har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna delta i samarbetet kring digital suveränitet. Det kan handla om att erbjuda utbildningar, workshops eller andra lärandeaktiviteter.

Genom att främja samarbetet mellan IT och affären kan du skapa en stark grund för att uppnå digital suveränitet och stärka din verksamhets affärsstrategi.

Viktiga steg för att implementera rätt strategi för digital suveränitet

Att implementera rätt strategi för digital suveränitet kräver noggrann planering och genomförande. Här är några viktiga steg att ta:

  1. Utvärdera befintliga digitala resurser och infrastruktur. Det är viktigt att få en överblick över vilka resurser och system som används inom verksamheten, och hur de kan förbättras eller effektiviseras.
  2. Identifiera och hantera säkerhetsrisker. Genom att utföra en säkerhetsanalys kan man identifiera potentiella hot och sårbarheter, och vidta åtgärder för att minimera riskerna.
  3. Skapa en roadmap för digital suveränitet. Det handlar om att definiera vilka åtgärder och investeringar som behövs för att uppnå digital suveränitet, och hur de ska genomföras över tid.
  4. Implementera och följa upp. Genom att genomföra de planerade åtgärderna och kontinuerligt följa upp resultaten kan man säkerställa att man når sina mål för digitalt självbestämmande.

Genom att ta dessa steg kan din verksamhet implementera rätt strategi för digitalt självbestämmande och stärka sin konkurrenskraft på marknaden.

Relaterat innehåll

Skola AI – hot eller möjlighet? | Advania
2023.06.22

AI – hot eller möjlighet?

För många är AI ett relativt nytt begrepp, men begreppet härstammar faktiskt från 1950-talet. Det stora genombrottet för många kom dock först närmare 70 år senare, d.v.s. hösten 2022 när företaget OpenAI öppnade upp ChatGPT...

Digitalisering Blogg | På besök i den smarta arenan | Advania
2022.11.21

På besök i den smarta arenan

En tidig och dimmig torsdagsmorgon i oktober reste Advania och Aruba tillsammans med ett gäng nyfikna och teknikfokuserade kunder till London. Målet var att uppleva Tottenham Hotspur Stadium.

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!