FNs globala mål

 

Så arbetar vi med FN:s globala mål

I Advaniakoncernens hållbarhetspolicy har fem av FN:s Globala mål identifierats som gemensamma att arbeta mot och rapportera kring; Mål 5, 8, 12, 13 och 17. Utöver de koncerngemensamma målen har Advania Sverige stort fokus på utbildning vilket resulterat i att vi även identifierat Mål 4 som ett prioriterat Globalt mål. 

Tillbaka till förstasidan

Snabbnavigering 

Mål 5

Mål 8

Mål 12

Mål 13

Mål 17

Mål 4. Utbildning

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalité.

Advania Skolpartner bidrar till att digitalisera Sveriges skolor och skapa en jämställd skola där alla elever har tillgång till IT. 
Vi tar också ansvar för hur tekniken implementeras i skolan och vidareutbildar lärare inom IT.

Mål 5. Jämställdhet

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor 

Advania har en mångfaldsplan där vi beskriver vår nolltolerans mot alla former av diskriminering enligt diskrimineringslagens grunder. I vår uppförandekod för leverantörer ställer vi krav på respekt för mänskliga rättigheter och nolltolerans mot diskriminering. Vi motverkar all form av diskriminering i vår rekryteringsprocess och på arbetsplatsen. En anonym visselblåsarkanal erbjuds både medarbetare och externa parter som vill rapportera missförhållanden. Vi uppmuntrar lokala fackliga föreningar.  

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande 

Vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor på företaget i de roller som idag har en låg representation av kvinnor. En av de prioriterade grupperna är chefer på alla nivåer i företaget.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt 

Advania har en uthållig och långsiktig strategi för företagets lönsamhet och betalar skatt i de länder där vi är verksamma. Vi genomför inte någon skatteplanering i syfte att undvika att betala skatt. 

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion 

Vi arbetar aktivt med vår egen energi- och resurseffektivisering och erbjuder våra kunder resurseffektiva lösningar genom vår försäljning av IT som tjänst.  I vår uppförandekod ställer vi krav på våra leverantörer att minska sitt ekologiska fotavtryck för sina produkter. Vi erbjuder våra kunder att på ett säkert sätt lämna tillbaka begagnade produkter och säkerställer att alla fungerande produkter får ett andra liv. 

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla 

Vi motverkar all form av diskriminering i vår rekryteringsprocess och på arbetsplatsen. En anonym visselblåsarkanal erbjuds både medarbetare och externa parter som vill rapportera missförhållanden. Vi uppmuntrar lokala fackliga föreningar. 

8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete 

Vi genomför kontinuerligt en riskanalys av vår leverantörskedja utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vi ställer omfattande krav på våra leverantörer att bland annat motverka tvångsarbete, slavarbete, trafficking och barnarbete och vi följer aktivt upp hur våra leverantörer lever upp till kraven.

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Vi erbjuder alla anställda trygga anställningsformer, goda arbetsvillkor och god löneutveckling. 

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.7  Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Advania har integrerat hållbarhetsaspekter i våra affärer och har utvecklat vår tjänsteförsäljning av IT för att leda till resurseffektivisering och mer cirkulära flöden av material. 

Genom vårt dotterbolag Advania Finance säkerställer vi ett ansvarsfullt och säkert återtag av använda produkter och säljer begagnade IT-produkter på en andrahandsmarknad. 

Vi säljer en stor andel av våra tjänster till offentlig sektor och uppfyller deras ofta högt ställda krav kring hållbar offentlig upphandling. Vi agerar också proaktivt till vidareutvecklingen av hållbar upphandling genom att bidra med kunskap och erfarenheter kring kravutveckling. 

Advania rapporterar hållbarhetsarbetet transparent enligt GRI standards och bygger innehållet i rapporten på vår kontinuerliga intressentdialog. 

Mål 13. Klimat

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Vi mäter och rapporterar våra klimatutsläpp enligt GHGprotokollet och arbetar aktivt med att minska utsläppen i vår verksamhet. Genom vår uppförandekod för leverantörer påverkar vi även dem att arbeta med att minska på klimatpåverkan i leverantörskedjan. Genom våra lösningar för digitalisering kan vi hjälpa våra kunder att minska klimatpåverkan från sin egen verksamhet. 

Mål 17. Partnerskap

17.11 Öka utvecklingsländers export

Advania är en länk i den globala leverantörskedjan för IT-produkter och bidrar därmed till ökad export från utvecklingsländer. 

17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling

Genom att vi stödjer och sprider information om arbetet som görs inom det internationella multibransch-nätverket RBA (Responsible Business Alliance) bidrar vi till att etablera hållbara standarder i hela värdekedjan. 

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Advanias deltagande i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige är ett exempel på offentlig-privat samverkan där vi bidrar till en hållbar utveckling.

?i