Hållbart Advania

 

Attraktiv arbetsgivare

Advanias medarbetare är verksamhetens mest värdefulla tillgång. Vår kompetens och innovationsförmåga är centrala element i att driva på den digitala transformationen för en hållbar ekonomi. Stora delar av digitaliseringen i samhället ligger ännu framför oss och till år 2022 beräknas bristen på kompetens vara hissnande 70 000 personer.

Tillbaka till förstasidan

 
 

Nöjda medarbetare

Att kunna erbjuda goda arbetsvillkor, utvecklande uppdrag samt en sund och inkluderande företagskultur innebär uppenbara konkurrensfördelar. Vi erbjuder därför en grundplattform genom IT och Telekomföretagens kollektivavtal som till exempel ger våra medarbetare ekonomisk trygghet vid sjukskrivningar och föräldraledighet utöver det som är lagstadgat.

100 % av medarbetarna på företaget omfattas av kollektivavtal. Advania är stolta över är att kunna erbjuda utvecklande och roliga uppdrag ute hos våra kunder samt en arbetsplats med fokus på hälsa, engagemang och inkludering där medarbetarna utvecklas tillsammans med företaget.

 

Siktet inställt på tillväxt

Parallellt med integrationen har vi siktet inställt på tillväxt och har under året anställt rekordmånga nya medarbetare. Genom en ny strategi och rekryteringsplattform har vi lyckats bra att nå ut och synliggöra varför Advania är en bra arbetsgivare.

En nyckelkomponent i vår rekryteringsstrategi har varit att utveckla arbetet med jämställdhet och mångfald. Vi ser dessa områden som avgörande för att idag och framöver både behålla och attrahera kompetens samt bibehålla vår konkurrenskraft. 

Vad tycker våra medarbetare?

Ett medel för att följa upp att vi har en sund och attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare är vår medarbetarundersökning som genomförs av Gallup. I en anonym undersökning tar medarbetarna ställning till frågor som hanterar arbetstillfredsställelse och produktivitet. Svaren poängsätts sedan genom en skala på 1–5 som presenteras områdena ”Commitment” och “Engagement”. 

Det goda resultatet på båda områdena är ett bevis på en framgångsrik integration av två företag och att Advania lyckats fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Resultaten ligger långt över medelvärdet i Gallups databas och är nytt rekord för Advania.

  
 

En hälsosam arbetsplats

Med det tryck och den efterfrågan på digital kompetens som är genomgående i branschen finns risk för periodvis hög arbetsbelastning och medföljande stress bland vissa medarbetargrupper. Med många dedikerade medarbetare som brinner för sitt arbete ställs också extra stort ansvar på oss som arbetsgivare att upptäcka den typen av ohälsa i tid.

Under 2018 låg den totala sjukfrånvaron på samma nivå som föregående år och är fortfarande på en låg nivå jämfört med både IT-branschen i stort och med de flesta andra branscher i Sverige. Att den längre sjukfrånvaron minskat avsevärt jämfört med tidigare år är också ett gott tecken på att arbetet med stressrelaterad ohälsa är framgångsrikt.

Employee Testimonials

Ulrica Broo

Konsultchef Datacenter på Advania Sverige

"Som konsultchef ser jag mina medarbetare utvecklas varje dag. För mig är det viktigt att stötta och coacha varje individ i teamet så att de utvecklas i sina yrkesroller. Att vi som team får leverera mervärden till kund är en viktig drivkraft för mig. Jag är stolt och glad över att få vara med på Advanias resa framåt."

 
 

Martin Brate

Service Delivery Manager & Project Manager på Advania Sverige

"Som relativt ny på Advania känner jag mig redan som en i gänget. Jag har fått möjligheten att arbeta med flera spännande kundleveranser och rollen som Leveransansvarig låter mig ta ett stort ansvar för det vi levererar mot våra kunder vilket jag uppskattar. Jag känner mig trygg i att arbeta i en organisation som ständigt backar upp med sin kompentens inom samtliga områden av våra leveranser. Jag trivs fantastiskt bra!"

Jämställdhet och mångfald

Advania är övertygade om att jämställdhet och mångfald ökar konkurrenskraften och stärker lönsamheten. Att Advania lyckas rekrytera och behålla kvinnor i högre grad samt attrahera utlandsfödda och andra underrepresenterade grupper är en nyckelfaktor för att nå uppsatta tillväxtmål och samtidigt bibehålla samt stärka vår kompetens, kundorientering och innovationsförmåga.

 

Fokus på könsbalans 

Vi har de senaste åren valt att lägga störst fokus på könsbalansen inom företaget. Där ligger vi sämre till än branschen i stort, men ser samtidigt att vi har stora möjligheter att öka andelen kvinnor.

Under 2016 beslutade Advania om ett mål på att kraftigt öka andelen kvinnor i de roller på företaget där kvinnor är underrepresenterade. Vi vill dubbla antalet kvinnor i rollerna konsult, säljare och chef fram till år 2020. Sedan 2016 har antalet kvinnor ökat från 21 till 38 st och ökningen är i samtliga tre yrkesroller. Särskilt glädjande är att antalet kvinnliga chefer ökat drastiskt vilket är första steget för att kvinnor kan ta plats även i företagsledningen så småningom.

Under 2019 planerar vi att utbilda ledande befattningshavare samt alla operativa chefer med personalansvar i könsbalans och inkludering. Syftet med utbildningen är att ge våra operativa chefer ökad förståelse, kompetens och trygghet inom området och därmed utveckla deras förmåga att skapa inkluderande och effektiva team. Totalt kommer ett fyrtiotal chefer, under sammanlagt två dagar, få en utbildning av en extern samarbetspartner med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och jämställdhet.

 

Mångfaldsplanen

Advanias arbete med området utgår från vår uppdaterade mångfaldsplan. I planen beskrivs både hur vi säkerställer att vi aktivt motverkar diskriminering samt hur vi arbetar för att förbättra könsbalansen och mångfalden i företaget. Den nuvarande lagstiftningen om diskriminering utgör grunden i planen och vi arbetar systematiskt för att upptäcka och förebygga risker för diskriminering enligt diskrimineringslagens alla grunder. Under 2018 har inga rapporterade fall av diskriminering inkommit, varken genom intern anmälan eller genom den externa visselblåsarkanalen.

 


Tillbaka till toppen av sidan >>

Affärsetik och transparens

Allt fler företag verkar i komplexa strukturer med långa leverantörskedjor som har stor global räckvidd. Samtidigt ser vi en positiv trend i ett ökat intresse för motverkande av korruption i omvärlden, både lokalt och globalt. Det är även allt fler kunder som ställer långtgående krav på styrning och transparens. 

Förutom exempelvis riskerna för mutbrott i vår bransch samt andra lagöverträdelser, inbegriper korruption även risker i form av sänkt förtroende på marknaden. Detta är något vi ser allvarligt på och arbetar aktivt med att motverka.

Advanias motverkande av korruption

Advania arbetar för att säkerställa att verksamheten följer principerna i Global Compact där antikorruption är inkluderat. Vår nolltolerans mot korruption är fastställd i vår uppförandekod för medarbetare, vår policy för representation och gåvor samt uppförandekoden för leverantörer.

 Under 2017 beslutade Advaniakoncernen om en antikorruptionspolicy, vilken kommer implementeras i Advania under 2019. Implementeringen kommer delvis ske genom riskanalyser, utveckling av rutiner och utbildningar av medarbetare. I och med detta implementerar vi ytterligare styrning inom antikorruptionsområdet och bidrar till att hela Advaniakoncernen har en gemensam syn på och styrning inom området.

 

 

Klimatsmart verksamhet

En av vår tids viktigaste frågor är att begränsa klimatförändringarna. Med den medvetenhet som finns om allvaret i klimatförändringarna finns det idag inget företag i någon bransch som kan undvika att ta sitt ansvar. Digitaliseringen spelar en viktig roll i omställningen till hållbara affärsmodeller och att bryta sambandet mellan utsläpp och tillväxt. 

IT-branschen besitter därmed en unik position i att både vara en del av lösningen för omställningen till klimatsmarta samhällen, samtidigt som bolagen inom branschen har ett ansvar att minimera den negativa klimatpåverkan som användande av IT innebär.

 

Klimatsmart och lönsam verksamhet

Vårt huvudansvar ligger på att effektivisera vår verksamhet och minska de utsläpp som verksamheten genererar. Advania är certifierat enligt ISO14001:2015 och miljöarbetet styrs genom våra policyer för miljö, tjänsteresor, tjänstebil och inköp som är integrerade i hela verksamheten. Vi är stolta att uppvisa 100% förnybar el i våra datahallar och på 85% av våra kontor.

 

Åtgärder vi gjort under året:

  • Utökat vårt avtal med bilpooler till alla Advanias kontor.
  • Genomfört utbildning genom en Klimatquiz på flera kontor.
  • Fortsatt erbjuda alla medarbetare möjligheten att hyra en cykel under tre år.
  • Genomfört en cykeltävling där vi under två månader mätt och registrerat cykling privat och i tjänsten. De ca 60 medarbetare som tävlade i miljöklassen bidrog tillsammans till en CO2 besparing på 1 ton genom att cykla.
  • Klimatkompenserat för den kick-off företaget genomförde i Kroatien i maj. Totalt klimatkompenserades flygresan för alla 359 deltagare med ett projekt förmedlat av Zeromission, motsvarande 236 ton CO2.

 

Vi minskar våra utsläpp

Advanias klimatmål omfattar hela verksamheten. Vårt mål har varit att minska klimatpåverkan per medarbetare med minst 20% till år 2020 med basåret 2015. Redan 2017 överträffade vi målet och kan 2018 konstatera att vi även nu, delvis på grund av att Caperios medarbetare haft lägre utsläpp per person, ytterligare överträffat målet.

Omfattningen av de klimatutsläpp vi mäter:

  • Scope I – våra direkta klimatutsläpp från driften av våra företagsbilar och tjänstebilar.
  • Scope II – våra indirekta klimatutsläpp från användning av värme, kyla och el på våra kontor samt elförbrukningen i våra datahallar.
  • Scope III – vissa av våra övriga indirekta utsläpp såsom fastighetsel i våra kontor, utsläpp från privata bilar som används för tjänsteresor samt tjänsteresor med flyg och tåg.
 

 

 

Miljöbonusbilar

Advanias tjänstebilspolicy ger goda möjligheter för föraren att välja en dyrare miljöbonusbil och får dessutom en fördelaktig månadskostnad under leasingtiden. Denna förändring i policyn gjordes redan 2015 och har lett till en snabb omställning av tjänstebilsflottan.

 

Vägen framåt

Vårt nya mål för klimateffektiv verksamhet är att fortsätta minska utsläppen för scope I, II och III. Målet är att minska klimatutsläppen med minst 50% per medarbetare till 2025, med basår 2015. 

Vi fortsätter även omställningen av vår tjänstebilsflotta och har som mål att minst 70% av nya beställningar av tjänstebilar är miljöbonusbilar till 2020.

 

 

 

 

 

Långsiktig lönsamhet

Att gå med vinst och generera avkastning till ägarna är en av grundförutsättningarna för att finnas kvar på marknaden och fortsätta skapa arbetstillfällen, betala skatt och därmed bidra till tillväxten i samhället.

 

Lönsamhet& hållbar affärsutveckling 

Ett stabilt och lönsamt företag gör det lättare att rekrytera och behålla kompetent personal och med fortsatt tillväxt kan vi erbjuda ännu fler individer sysselsättning inom företaget. Vänder vi på det riskerar en fallande lönsamhet att fokus istället hamnar på kostnadsminskningar och eventuella nedskärningar av personal.

Resultat

I och med fusionen mellan Advania och Caperio har intäktsfördelningen förändrats för företaget, vilket även påverkar vinstmarginalen. Caperios verksamhet bestod till stor del av stora volymer produkter med lägre marginaler fördelat på en stor mängd transaktioner.

Vägen framåt 

Ett reviderat mål för fortsatt långsiktig ekonomisk lönsamhet för 2019 är en vinstmarginal på minst 5% med en bibehållen soliditet runt 30%.

?i