Hållbarhetsrapport 2018 | Advania

 

"Jag är övertygad om att vårt hållbarhetsarbete stärker vår konkurrenskraft, affärsutveckling och lönsamhet."

Tomas Wanselius, VD på Advania Sverige

Tomas Wanselius har ordet

Som en av Nordens ledande verksamheter inom IT och digitalisering är det självklart för oss att ta vårt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Jag är övertygad om att vårt hållbarhetsarbete stärker vår konkurrenskraft, affärsutveckling och lönsamhet. Med andra ord spelar vårt hållbarhetsarbete en central roll för verksamheten idag och i morgon.

Sveriges ekonomi är starkt beroende av handel med omvärlden där nya stora marknader i rask takt håller på att integreras. En integration som mycket tack vare den snabba teknologiska utvecklingen, underlättar globala handels- och produktionsnätverk. Samtidigt står vi inför utmaningar som exempelvis extrem fattigdom och klimatförändringar som vi måste lösa gemensamt. Som en stor aktör på den nordiska marknaden har vi ett ansvar i dessa globala utmaningar. 

I slutet på 2018 togs därför beslut om att underteckna FN:s Global Compacts 10 principer och signering skedde i början av 2019. FN:s Globala mål är också något vi tar vägledning i för att aktivt kunna vara en del av förändringen och i denna rapport kan du läsa om hur vi under året utvecklat arbetet med målen genom att länka relevanta Globala delmål till vår verksamhet.

Året som gått har varit händelserikt. Stort fokus har legat på att integrera Caperio AB, det förvärv som gjordes sommaren 2017, i verksamheten genom att skapa en gemensam företagskultur där vi tagit tillvara på både kompetens och affärserbjudanden. Som en del i Advanias tillväxtresa har vi satsat på en ny rekryteringsstrategi med fokus på jämställdhet. Detta ser vi som en avgörande del för att nå uppsatta tillväxtmål samt bibehålla och stärka vår kompetens, kundorientering och innovationsförmåga. 

I slutet på 2018 togs därför beslut om att underteckna FN:s Global Compacts 10 principer och signering skedde i början av 2019. FN:s Globala mål är också något vi tar vägledning i för att aktivt kunna vara en del av förändringen och i denna rapport kan du läsa om hur vi under året utvecklat arbetet med målen genom att länka relevanta Globala delmål till vår verksamhet.

Året som gått har varit händelserikt. Stort fokus har legat på att integrera Caperio AB, det förvärv som gjordes sommaren 2017, i verksamheten genom att skapa en gemensam företagskultur där vi tagit tillvara på både kompetens och affärserbjudanden. Som en del i Advanias tillväxtresa har vi satsat på en ny rekryteringsstrategi med fokus på jämställdhet. Detta ser vi som en avgörande del för att nå uppsatta tillväxtmål samt bibehålla och stärka vår kompetens, kundorientering och innovationsförmåga. 

Jämställdhet mellan könen är fortsatt en av de största utmaningarna vi har internt i verksamheten och är ett område som vi historiskt haft för litet fokus på. Det är därför extra glädjande att vår medarbetarundersökning för 2018 visar på en väldigt stor andel nöjda medarbetare och att vi lyckats öka andelen kvinnor i roller som konsult, säljare och chef jämfört med tidigare.

Genom att erbjuda tjänster och verktyg inom hållbar IT och digitalisering vill Advania agera katalysator för att skapa ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle. Det är särskilt givande att se hur vi bidrar till den cirkulära ekonomin genom att hjälpa våra kunder med att optimera livscykeln av IT-hårdvara.

Personligen är jag också stolt över Advania Skolpartner som är ett utmärkt exempel på hur hållbar digitalisering kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Självklart tar vi även ansvar för vår egen verksamhet och den påverkan vi har på miljön och har idag förnybar el i 100% av våra datahallar och i 85% av kontoren Vi har även fortsatt överträffa vårt mål för klimatutsläpp per medarbetare med 36% reduktion jämfört med 2015.

Två stora hållbarhetsutmaningar i vår bransch ligger i tillverkningen av produkter samt efter att produkternas konsumerats och blir ”avfall”. Vårt påverkanskapital som återförsäljare ligger främst i att föra dialoger med våra leverantörer, hjälpa våra kunder i att ställa krav samt utveckla hållbara processer som gör det lätt för våra kunder att göra rätt. Samarbete inom branschen är också en nyckelkomponent för att på riktigt kunna driva på omställningen till en hållbar värld. Som ett led i det gick vi under året med i Fossilfritt Sveriges färdplan för Digitaliseringskonsulter som samlat en stor del av konsultbranschen.

Under kommande år är vår ambition att fortsätta integrera hållbarhetsarbetet i affären med ytterligare fokus på hållbar IT och digitalisering. Detta rimmar bra med vår ambition att vara en långsiktig partner till våra kunder. Vi kommer även fortsätta vårt proaktiva arbete med integritet och informationssäkerhet samt stärka vårt arbete med jämställdhet ytterligare genom utbildning av operationella chefer.

Jag är tacksam för alla Advanias medarbetares engagemang under året som gjort detta möjligt och jag ser fram emot ännu ett spännande år!

/Tomas

Tillbaka till toppen av sidan >>

Året i korthet

 

Advania i korthet

Advaniakoncernen är en nordisk IT-koncern med 1200 anställda och med verksamhet i Sverige, Island, Norge, Danmark och sedan februari 2019 även i Finland.

Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939 då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades dessa samman och Advania bildades.

Idag finns Advaniakoncernens huvudkontor i Stockholm där även Advania Sveriges huvudkontor är lokaliserat. I Sverige finns Advania på 13 kontor på 12 orter i landet

 

Affärsområden

Vårt erbjudande till marknaden är idag indelat i tre affärsenheter med totalt tio olika affärsområden.

Managed Services

 • Flexibla sourcing- och molntjänster.
 • Lösningar för att konsolidera, kontrollera samt underhåller externa molntjänster.
 • Lösningar och produkter för nät- och infrastruktur.
 • Lösningar för att hantera alla typer av interaktioner med kunder - i alla kanaler.
 • Lösningar för att digitalisera, automati- sera, effektivisera, mäta och dokumentera processer.

IT Infrastructure

 • Konsulttjänster och lösningar för IT-infrastruktur och integrationsprojekt.
 • Specialister inom Microsoft. Högsta certifiering och spetskompetens.
 • Applikationsutveckling och förvaltning.

Workplace

 • IT-paketerade lösningar och utbildningar för skolor.
 • Lösningar för att kontrollera och underhålla licenser.
 • Lösningar för arbetsplatser. Självbetjäning, servicedesk och applikationshantering.
 

Fokus för arbetet med hållbarhet

Advanias hållbarhetsarbete utgår från de ekonomiska, sociala och miljömässiga områden som bedöms vara mest väsentliga för verksamheten. Hållbarhetsarbetet är grupperat i tre övergripande fokusområden; Hållbart Advania, Hållbart erbjudande och Hållbar leverantörskedja.

Inom ramen för varje område finns de specifika hållbarhetsområden som bedöms vara mest väsentliga att arbeta med. Dessa områden identifieras genom en väsentlighetsanalys, bestående av dialoger med våra viktigaste intressenter samt analys av områdenas påverkan på vår verksamhet och omvärld. Senaste väsentlighetsanalysen genomfördes under 2016–2017.

Under 2018 har vi lagt extra fokus på att lyfta frågorna om jämställdhet och mångfald, integritet och säkerhet, klimateffektiv verksamhet samt kundnöjdhet. Dessa områden har bedömts vara av extra vikt för att stärka vårt hållbarhetsarbete och Advanias konkurrenskraft.

Så arbetar vi med FNs globala mål

I Advaniakoncernens hållbarhetspolicy har fem av FN:s Globala mål identifierats som gemensamma att arbeta mot och rapportera kring; Mål 5, 8, 12, 13 och 17. Utöver de koncerngemensamma målen har Advania Sverige stort fokus på utbildning vilket resulterat i att vi även identifierat Mål 4 som ett prioriterat Globalt mål. 

Läs mer om hur vi arbetar mot de globala målen och delmålen här. 

Digitalisering

En katalysator till förändring

Helena Nordin, Hållbarhetschef

2018 präglades starkt av allt fler uppenbara och alarmerande tecken på de pågående klimatförändringarna, med torka, bränder och andra former av extremväder beroende på var i världen man tittade. I Sverige och i stora delar av världen intensifierades debatten både politiskt och ute i samhället om hur vi får ordentlig fart i omställningen till ett fossilfritt samhälle och går från ord till riktig handling.

Omställningen behöver göras på alla plan samtidigt, både globalt och lokalt inom politik, näringsliv och på den individuella nivån. Dessutom i en takt vi aldrig har lyckats omvandla vårt samhälle tidigare.

Digitalisering och teknikutveckling i stort är fortsatt det som många sätter mycket av sitt hopp till, eftersom det bedöms möjligt att skala upp och åstadkomma en global effekt i den takt som krävs. Det betyder för Advanias del att vi, som en del av branschen, behöver fortsätta göra det vi redan gör, fast ännu snabbare och med extra hållbarhetsglasögon på oss för att säkerställa att tekniken används på ett ansvarsfullt sätt.

Digitaliseringen är trots allt en katalysator till förändring och inte en universallösning på klimatfrågan. Om digitaliseringen främst används till att underlätta fortsatt masskonsumtion genom smartare e-handelsplattformar blir IT istället en del av problemet.

Samarbete inom branschen är viktigare än någonsin. Vi måste hitta gemensamma metoder och riktlinjer för att till exempel mäta uteblivna klimatutsläpp och gemensamt sprida alla de goda exempel på hur digitalisering kan leda till konkreta positiva effekter på klimatutsläpp eller andra hållbarhetsutmaningar.

Därför valde Advania att gå med i initiativet Fossilfritt Sverige och var under året med och arbetade fram färdplanen för digitaliseringskonsulterna, vilket du kan läsa mer om här. Det är otroligt spännande att stora delar av Sveriges IT- och digitaliseringskonsulter samlats kring en gemensam färdplan där vi 2019 påbörjar arbetet att leva upp till våra åtaganden!

 

Advanias utveckling inom hållbarhet

Med fusionen mellan Advania och Caperio i backspegeln är en av mina främsta reflektioner hur lätt det gått att integrera Caperio i Advanias hållbarhetsstrategi och hur stora synergier vi sett sedan vi började arbeta tillsammans. Vi fortsatte utveckla strategin genom att utöka antalet globala mål från Agenda 2030 till att även omfatta mål 4 om god utbildning för alla. Det är en naturlig vidareutveckling av strategin eftersom Caperio mycket framgångsrikt tagit sig an utmaningen att digitalisera Sveriges skolor.

Att implementera Caperios certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö i Advanias verksamhet har även det lett till stora positiva effekter i form av struktur, transparens och trovärdighet.

På koncernnivå har vi etablerat en nordisk arbetsgrupp med representanter för Norge, Sverige och Island som framöver ska arbeta gemensamt. Under året kommer vi bland annat ta fram en första gemensam hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019. Rapporten kommer uppfylla kraven i FN:s Global Compact som vi blev medlemmar i vid årsskiftet 2018/2019.

För mig som hållbarhetschef är det särskilt roligt att se att de förändringar vi genomfört under åren har gjort att vi minskat våra klimatutsläpp med hela 36% sedan 2015. Nu höjer vi ambitionsnivån ordentligt och sätter nya mål på att minska utsläppen med 50% per medarbetare fram till 2025. Att nå detta mål kommer bli än mer utmanande för Advania med det är helt nödvändigt då minskade utsläpp är den enda som i slutändan betyder något för att minska på riskerna med klimatförändringarna.

På andra områden är Advania på rätt väg men vi har fortfarande mycket arbete framför oss. Jämställdheten med antalet kvinnor på företaget ökar i långsam takt, men vi saknar fortfarande kvinnor i ledningsgruppen på företaget och på styrelsenivå har utvecklingen till och med gått bakåt. Idag finns det varken kvinnor i koncernstyrelsen eller i styrelsen för Advania Sverige AB.

Efter ett händelserikt 2018 ser jag med spänning fram emot att fortsätta driva Advanias hållbarhetsarbete framåt och ytterligare stärka vår roll som katalysator i omställningen till en hållbar digital värld.  

 

 
?i