Hållbar leverantörskedja

 

Krav och uppföljning av leverantörer

Transparens i leverantörskedjan för IT-produkter är en fråga som allt fler av våra kunder ställer krav på i sina upphandlingar. I det komplexa globala nätverk av leverantörer som producerar råvaror, komponenter och monterar hårdvara idag är det ingen lätt uppgift att vara transparent genom hela kedjan. Som kund är det en utmaning att ställa krav som driver verklig förändring och som går att följa upp.

Tillbaka till förstasidan

Advanias påverkanskapital 

Som återförsäljare är Advania, likt andra IT-återförsäljare som agerar lokalt eller regionalt i Sverige eller Europa, i de flesta fall ett betydligt mindre företag i jämförelse med de globala IT-producerande företagen. Denna obalans gör att det är en stor utmaning för oss att i affärsavtal ställa omfattande krav. Med denna speciella position på marknaden är det mer effektivt för oss att utöva påverkan inom hållbarhet genom långsiktiga samverkansmodeller med våra partners samt genom att samarbeta med våra kunder.

Riskminimering i leverantörskedjan

Advania har under de senaste åren utarbetat en process för att systematiskt arbeta med riskminimering i vår leverantörskedja. I syfte att kartlägga riskområden och identifiera högriskleverantörer genomfördes under 2017 en övergripande riskanalys av den globala produktionen av IT-hårdvara. Fokus låg på slutmontering, komponenttillverkning samt mineralutvinning i gruvor och smältverk. 

I analysen har risken bedömts utifrån var produktionen sker och hur stora riskerna i dessa länder är för avvikelser mot Global Compacts 10 principer. Analysen visar att riskerna blir allvarligare ju längre ned i leverantörskedjan man kommer, där de största riskerna återfinns vid mineralutvinningen.

Identifierade riskområden med högst riskvärde i prioritetsordning:

  1. Korruption och arbetares rättigheter i gruvor och smältverk.
  2. Arbetares rättigheter i komponenttillverkning och slutmonteringen.
  3. Korruption i komponenttillverkning och slutmontering.
  4. Barnarbete, tvångsarbete och miljöpåverkan i gruvor och smältverk.
  5. Tvångsarbete i slutmontering.

 

Tillbaka till toppen av sidan >>

Leverantörsutvärdering

Advanias arbete med att minimera risker i leverantörskedjan inkluderar även en mer ingående utvärdering av våra leverantörer. Utgångspunkten för leverantörsutvärderingen är Advanias leverantörskod som utgår från principerna i Global Compact med ett tillägg runt konfliktmineraler. Koden uppdaterades under 2017 och har sedan dess kommunicerats till våra leverantörer. Koden innehåller samtliga hållbarhetsområden som våra leverantörer behöver leva upp till för att samarbeta med oss.

Från hösten 2017 fram till våren 2018 har vi utvärderat nästan 30 leverantörer som tillsammans motsvarar 90% av vår ekonomiska omsättning av produkter. Utvärderade leverantörer är i huvudsak partners som tillverkar hårdvara, mjukvara eller tjänster som ingår i vår leverans till kund. Det inkluderar även de större distributörer vi tar hjälp av för lagerhållning och transport av produkterna. Ett mindre antal interna leverantörer omfattas också, främst sådana som har en väsentlig påverkan på våra prioriterade miljöaspekter som resebyråer, leverantörer av tjänstebilar osv.

Resultatet av självskattningsformuläret och efterföljande dialog visade att 31% av leverantörerna fick godkänt utan några identifierade avvikelser. 42% av leverantörernas svar visade på mindre brister inom ett eller ett fåtal av de områden vi utvärderade. Bristerna innebar inte någon större risk för avvikelser från koden. Ingen av de utvärderade leverantörerna hade någon allvarlig avvikelse.

Vägen framåt

För 2019 kommer antalet leverantörer utökas ytterligare till att omfatta fler av de varumärken som tillverkar hårdvara och vars produkter vi säljer i större volymer på den svenska marknaden. Vi har också investerat i ett systemstöd för att göra hanteringen av enkäter mer effektiv och lätthanterlig för både oss och våra leverantörer.

?i