Hållbart erbjudande

 

Integritet och säkerhet

Att våra kunder har förtroende för att deras data hanteras säkert och att vi skyddar den personliga integriteten är helt avgörande för oss som IT-leverantör och är fortsatt den viktigaste hållbarhetsfrågan för de intressentgrupper vi för en löpande dialog med.

Tillbaka till förstasidan

 

Globala trender

Vikten av detta visar sig genom en alltmer långtgående lagstiftning med två stora regelverk som introducerades under 2018; Dataskyddsförordningen (GDPR) och direktivet Network and Information Security (NIS). GDPR fokuserar på att skydda personuppgifter och NIS på att höja skyddet för infrastrukturen.

En annan stor utmaning under året har varit utvecklingen av olika typer av bedrägerier och brott, där den största utmaningen varit den dramatiska ökningen av nätfiske. Antalet attacker ökade successivt under hela året och blev efter hand alltmer riktat och anpassat till mottagaren. 

Den vanligaste typen av nätfiske är e-post, som kan se helt autentiska och harmlösa ut, och går ut på att få mottagaren att lämna ut känsliga uppgifter (exempelvis bankkontouppgifter). Konsekvenserna kan bli allvarliga, både för företaget och för den enskilda användaren i form av ekonomiska förluster, risk för missbruk av information, integritetsintrång och så vidare.

 
 
 
 

Hållbar IT och hållbar digitalisering

Cirkulär ekonomi är idag ett välkänt begrepp i många branscher och pekas av EU-kommisionen ut som en av framgångsfaktorerna för att skapa en konkurrenskraftig och resurseffektiv ekonomi. IT-branschen står på två ben, hårdvara och mjukvara, och båda ben spelar en viktig roll för att skapa cirkulärekonomiska modeller.

 Advania kan vara ett stöd för sina kunder genom hela livscykeln av en IT-investering; från val och inköp, till drift, support och användning och slutligen med återanvändning och återvinning.

 

Cirkulära affärsmodeller

Det finns många skäl till varför det är absolut nödvändigt att göra ett skifte från dagens dominerande linjära flöden till cirkulära flöden där en större del av produkterna och materialen återanvänds och slutligen återvinns. 

Stora mängder energi, vatten och material förbrukas för att tillverka en enda dator, där många råvaror är på väg att bli bristvaror eller är problematiska av miljömässiga skäl som till exempel avskogning och föroreningar i samband med utvinning. 

 

Advanias skifte från produkter till tjänster

För att hjälpa våra kunder att optimera produkternas livscykler driver Advania ett förändringsarbete med syfte att skifta fokus till försäljning av tjänster istället för produkter. Några exempel på tjänsteerbjudanden med hållbarhetsnytta är: 

 

Advania Workplace

Workplace är en av de tjänster vi erbjuder, där tillgång till pc, bildskärm och andra IT-produkter ingår tillsammans med produktnära tjänster som support, service och reparationer. Genom vårt dotterbolag Advania Finance tar vi hand om produkter när avtalstiden löpt ut och kan på så sätt ta ansvar för att alla fungerande produkter får nytt liv på andrahandsmarknaden, efter att ha säkerhetsraderats och uppgraderats. Alla tjänster i Advania Workplace går att köpa fristående eller genom en paketering där hela livscykelhanteringen ingår.

 

Advania Agile sourcing

Advanias sourcingtjänster är idag våra mest framgångsrika erbjudanden och med starkast tillväxt. Vårt koncept med agil sourcing är ett i grunden resurseffektivt sätt att driva sin IT, eftersom hela utgångspunkten är att många kunder delar på gemensamma resurser. I ett fåtal datahallar sköter vi idag drif- ten av mer än 100 kunders infrastruktur. De delar på hårdvaran genom en mycket hög andel virtualisering av servrarna och vi kan på det sättet erbjuda stordriftsfördelar. Dessa leder till en betydligt mer energi- och materialeffektiv IT-drift jämfört med om varje kund hanterat driften i sin egen datahall. Vi säkerstäl- ler också 100% förnybar el i datahallarna.

 

Advanias reparation och återanvändning

Vårt senaste steg på vägen mot att hantera hela livscykeln är att vi under 2018 startade en egen serviceverkstad för att kunna säkerställa snabb hantering. Vi vill även ha möjlighet att erbjuda tillräckligt hög kapacitet för våra kunders reparationer, eftersom efterfrågan på den typen av tjänster ökar. 

Genom vårt dotterbolag Advania Finance, tog vi under 2018 tillbaka nästan 16 000 enheter varav 90% gick att sälja vidare på andrahandsmarknaden. Vårt mål till 2021 är att dubbla antalet återtagen hårdvara med basår 2018.

 

Tillbaka till toppen av sidan >>

 

Claes Fischerström

Advania Finance

"Glöm inte att din uttjänta utrustning ofta har kvar både ett ekonomiskt värde, teknisk livslängd och att det finns en stor marknad för begagnad utrustning idag."

 

Hållbar digitalisering

Med Hållbar digitalisering vill Advania visa hur vi använder IT som katalysator för att skapa ett hållbart samhälle. Digitaliseringen har idag en enorm potential att kraftfullt minska miljöpåverkan samt positivt bidra till sociala och ekonomiska aspekter. 

Enligt en rapport från Stockholm Resilience Centre konstateras exempelvis att digitaliseringen kan ha direkt påverkan på hela 30% av de utsläppsminskningar som behövs till 2030 för att leva upp till Parisavtalet. Av den anledningen är hållbar digitalisering i högsta grad integrerat i vår verksamhet.

 

Klimatsmarta lösningar

Många av våra tjänster har en uppenbar koppling till minskad negativ miljöpåverkan ute hos våra kunder. Ett tydligt exempel är våra digitala lösningar med Microsoft Teams och Skype for business. I dessa program förenklas distansarbete, samverkan på distans och digitala möten vilket direkt bidrar till ett minskat behov av resor, både i form av arbetspendling och tjänsteresor. Den typen av lösningar är en form av transformering som över tid ändrar sättet att se på arbete och i förlängningen till ett minskat behov av kontorslokaler. I slutändan kan det påverka hur vi väljer att leva och bo då medarbetare inte är bundna till en viss ort.

 

Läs mer om andra hållbara lösningar för digitalisering på:

 

Tillbaka till toppen av sidan >>

Johan Lindström

Advania Skolpartner

"Det finns många fantastiska pedagoger som tar tillvara den potential som rätt genomförd digitalisering kan leda till..."

 

Kundnöjdhet

Advanias strategi är att vara ett företag med hög kundnöjdhet och långa kundrelationer. Vår förmåga att skapa rätt värde för våra kunder är avgörande och det som banar väg för en långsiktig och hållbar framgång för Advania.

 

Kvalitet i fokus

I och med förvärvet av Caperio, och den tillväxt detta innebar, växte behovet av ett mer systematiskt arbete kring kundnöjdhet fram. För att fortsätta ha branschens nöjdaste kunder och samtidigt ha möjlighet att attrahera nya kunder valde Advania att certifiera delar av verksamheten enligt kvalitetslednings- standarden ISO 9001:2015 under 2018.

 

Värdeskapande för våra kunder

Branschens främsta undersökning, ”Leverantörskvalitet 2018” (utförd av Radar Ecosystem Specialists) visar att Advania fortsatt är ledande på att skapa värde för sina kunder. Under 2018 placerade sig Advania, likt 2016 och 2017, i topp i undersökningen. Denna gång i hela tre av fyra kategorier!

 

Vår vision - "Vi ska aldrig tappa en kund"

Advania utgår från att en nöjd kund stannar som kund och därför mäter vi även vår förmåga att behålla kunder. Detta mäts i en årlig ”Customer Retention Rate”-mätning av våra 200 största kunder. Det som mäts är andelen av alla kunder som också var kunder året innan. Utfallet 2018 var mycket tillfredsställande och målet på 93 % överträffades med 0,5 %. 

Genomförda kundundersökningar visar även att fusionen mellan Advania och Caperio AB inte påverkat den positiva bild som kunderna hade om företagen innan fusionen. 1 plus 1 blev istället 3 i kundernas ögon då Advania nu dessutom har ett ännu bredare erbjudande till marknaden. 

 
?i