Ny rapport visar ett förändrat fokus bland svenska CIO:er

Artiklar
05.11.2020

Ny rapport visar ett förändrat fokus bland svenska CIO:er

- i ljuset av pandemin faller bara skuggor på dem som inte anpassar sig

Coronapandemin har förändrat världen som vi en gång kände den. I takt med virusets framfart har land efter land tvingats tillta åtgärder för att förhindra smittspridning – samtidigt som arbetskraft, system och processer måste få fortgå. Åtminstone i den mån det är möjligt. En sådan omvandling sker sällan i så stor omfattning eller på så kort tid. Konsekvenserna blir därmed högst angelägna att både undersöka och vidare förhålla sig till. Åtminstone för den som vill överleva på marknaden i det post-pandemiska samhällets nya strukturer. 

För den som är lika lyhörd som adaptiv kan även de största av utmaningar förvandlas till möjligheter. Inte minst när det gäller kombinationen av covid-19 och IT, där viruset närmast fungerat som en katalysator för redan underliggande trender och utvecklingsidéer. Detta och mycket annat analyseras i rapporten IT Supply Chain Resilience – keeping the lights on in the age of the pandemic utförd 2020 av Radar.


Covid-19 accelererade tonsättande trender inom IT

I samband med utbrottet av covid-19 har flertalet trender inom IT-branschen accelererat i nästan samma tempo som viruset eskalerat. Ett pånyttfött behov av att trygga sina processer blev inte längre en idé för en framtida potentiell kris – utan en högst nödvändig insats för att överleva i en tid präglad av distansering och permittering. Att säkerhet och trygghet är viktiga nyckelpunkter för branschen i sig självt är vida känt. Frågor om datasäkerhet och integritet gör sig ständigt påminda i det mesta som rör den tekniska världen – men i samband med pandemins effekter har fokus på trygghet fått en djupare dimension; oavsett om det handlar om processer och rutiner eller förvaltning och utveckling. 

Den stress som skapats i samband med pandemin måste i den bemärkelsen förstås som en möjlighet. En möjlighet för ett förnyat fokus med tyngre vikt på trygghet och hållbarhet. Och den som vågar möta pandemins utmaningar och lära sig av dem är också den som får bäst förutsättningar för att bygga en mer stabil verksamhet på sikt. Den som gör det blir onekligen också den som står starkast rustad för nästa kris.

I den logiken är det inte heller konstigt att flera företag nu, bekräftat enligt rapporten, omprövar sina globala värdekedjor. 

Vem blir din post-pandemiska leverantör av IT-nära tjänster?

En mer adaptiv och flexibel verksamhet präglad av regionala värdekedjor och processer tycks vara nyckelingredienser för en lika trygg som kostnadseffektiv IT-leverans och verksamhet. 

De globala näringskedjorna visade sig i ljuset av pandemin snabbt vara både sköra och sårbara. En flytt från globala till regionala kedjor blir därmed ett effektivt utvecklingssteg för ökad trygghet, vilket i sin tur beräknas vara den dominerande faktorn till val av IT-leverantörer i det post-pandemiska samhället.

För den som vågar anpassa sig kan alltså konsekvenserna av pandemin omvandlas till det positiva. Radar förutspår att den back-to-basics mentalitet som nu genomsyrar IT-branschen kommer möjliggöra allt från mer kvalitativa leveranser till säkrare processer. Inte minst kommer också leverans och konkurrens framtidsvis basera sig på just kvaliteten i leveransen, snarare än på prislappen. 

Covid-19 har förändrat världen som vi kände den. Den som vill ta plats på marknaden i det post-pandemiska samhället måste våga anpassa sig – och lära känna världen på nytt. 

Ta del av rapporten här!


Back
?i