Blogg | UX & UI-design: vårt fokus på användarupplevelsen | Advania
Digital design 2022.06.09

UX & UI-design för en god användarupplevelse

Vi reder ut begreppen! UX står för User Experience, och betyder alltså användarupplevelse. UI är kort för User Interface och där handlar det om användargränssnittet. UX och UI är två skilda delar men går ändå hand i hand och är beroende av varandra. I det här inlägget berättar vi mer om varför det är viktigt att designa utifrån användaren.

Vad är UX & UI-design?

  • UX är hela upplevelsen som slutanvändarna har när de interagerar med dina produkter och tjänster. Arbetsprocessen inom UX syftar alltid till att utgå från slutanvändarnas behov och ta fram lösningar baserat på deras problem. Detta landar vanligtvis i användarflöden och så-kallade wireframes, svartvita skisser som konkretiserar sidans tänkta struktur.
  • UI är den visuella delen som ofta tillkommer senare i projektet, där färg, typografi, former, kontraster, bilder och mycket mer appliceras till din produkt eller tjänst. Detta resulterar ofta i en prototyp - baserat på underlag från UX-processen - som speglar verkligheten så mycket som möjligt.

Varför är det viktigt att designa utifrån användaren?

Genom att utgå från användarbehoven i designarbetet kan vi säkerställa att upplevelsen motsvarar användarnas behov och förväntningar. En positiv användarupplevelse och tillfredsställda behov skapar nöjda och lojala användare, vilket i sin tur driver exempelvis försäljningen.

Om en produkt eller tjänst däremot är svår att använda eller inte uppföljer användarbehoven, kommer den snabbt att tappa användare och dess förtroende. Det räcker med andra ord inte att en produkt enbart fungerar idag, en bra användarupplevelse är minst lika viktig.

Så här jobbar vi på Advania med användarupplevelse

Vi hjälper dig att komma i gång och omvandlar snabbt din idé till en digital prototyp. Tillsammans säkerställer vi att den möter användarnas behov och får samtidigt en känsla för hur de upplever både funktionalitet och design. Att ha användarupplevelsen i fokus är avgörande för resultatet: är innehållet relevant? Tilltalande? Snabbåtkomligt? Dessa parametrar sätter grunden för att lösningen ska uppfylla användarens behov och ge en positiv användarupplevelse.

Följande steg beskriver hur vi på Advania oftast jobbar med användarupplevelse. Det är dock en iterativ process, och behöver inte specifikt ske i ordningen som visas nedan:

Förståelse & definition

Denna del i processen syftar till att samla in och kartlägga användarnas behov i form av deras drivkrafter och problem. Detta samlas ofta in med hjälp av intervjuer och fältstudier, detta mynnar sedan ut i bland annat personas, användarflöden och effektkartor och ligger som grund för nästkommande del i processen.

Idégenerering

I denna del av processen påbörjas problemlösandet. Hur gör vi för att lösa de identifierade problemen? Målet är att utforska så många idéer som möjligt, vilket kan göras med hjälp av workshops som inkluderar brainstorming i olika former. Utfallet blir ett lösningsförslag på problemet, ofta i form av olika storyboards och skisser som sedan kommer att agera byggstenar till själva utformningen av lösningen.

Utformning

Lösningsförslaget ska i detta steg realiseras visuellt. Det första steget är att ta fram informationshierarki, hur ska innehållet vara organiserat för att användarna på bästa sätt ska hitta det de behöver? Informationshierarkin görs ofta med hjälp av endast textrutor och pilar (sitemaps), och möjliggör även framtagning av wireframes, som syftar till att strukturera innehållet och funktionaliteten på varje sida med hjälp av en väldigt enkel och icke detaljrik (ofta svart/vit) representation av de olika sidorna.
När alla användarflöden är på plats och en wireframe baserat på informationshierarkin är framtagen, är det möjligt att ta fram en så kallad high fidelity-prototyp. Detta innebär att en prototyp som är så lik verkligheten som möjligt tas fram, och ofta finns det en grafisk profil eller styleguide att utgå från här. Om detta inte finns, eller om det är i behov av förbättring, kan även detta tas fram av oss på Advania.

Utan-ux-process

 

Med-ux-process

Användartestning

Det är viktigt att testa designen på slutanvändarna för att identifiera problem i ett tidigt skede, upptäcka möjligheter för att förbättra designen, och förstå och lära sig om slutanvändaren i fråga. Detta innebär vanligtvis att observera representativa slutanvändare när de försöker slutföra uppgifter i prototypen.

Utvärdera och förbättra

Innan vi börjar utveckla den nya produkten eller tjänsten behöver resultatet från användartesterna analyseras och utvärderas för att sedan förbättra prototypen. Därefter påbörjas implementationen.

Kontakta mig

Hör gärna av dig

UI/UX-designer

Anna Engvall

Relaterat innehåll

Sveriges bästa branschblogg inom IT

Håll dig i loopen och prenumerera på vår blogg där vi bjuder på insikter, åsikter & inspiration!