Därför påverkar datahallen miljöarbetet

Advania News
09.01.2018

Därför påverkar datahallen miljöarbetet

Majoriteten av världens it-tjänster produceras i kommersiella datahallar. Det skapar inte bara enorma fördelar för företag utan även miljömässiga utmaningar. För att minimera företagets negativa miljöeffekter behöver du välja leverantör med omsorg. 

En växande del av företagens miljöpåverkan kommer från kommersiella datahallar. Redan i dag står sådan verksamhet för drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid, enligt analysföretaget Gartner. Det är en siffra som växer i takt med att allt fler företag outsourcar sin it-drift och inte minst väljer att köpa sin it som tjänster. 

Det här har länge varit en hyggligt okänd faktor. Få har kopplat ihop datahallar och miljöarbete. Men nu är det hög tid att inse detta: vilka leverantörer ett företag använder för sin it-drift eller för sina it-tjänster spelar stor roll för hur miljömässigt hållbart företaget är i sin helhet. Och oavsett hur mycket energi företagets it använder i dag är ett säkert: det blir mer. Hela tiden. 

– "Alla branscher digitaliseras i hög takt och den utvecklingen driver förstås nyttjandet av datahallar. IoT, en ökad molnanvändning och en växande andel digitala tjänster är alla delar av den här utvecklingen, säger Helena Nordin, som är hållbarhetsansvarig på Advania." 

Bara förnybar el 

Så hur vet man vilken datahall som påverkar miljön minst? Det är förvisso flera faktorer som spelar in. Men de viktigaste handlar om hur energieffektiva de är och hur elen som används produceras. 

– För vår del använder vi uteslutande förnybar el. Det tycker jag skulle vara ett krav från kundens sida, säger Helena Nordin.

Nu har Advania en ovanlig fördel i sammanhanget, åtminstone för de egna datahallarna på Island. Där är i princip all el förnybar tack vare de många värmekällorna som finns i landet. Men Helena Nordin påpekar att det inte krävs så unika omständigheter för att uppnå en miljömässigt hållbar energiproduktion för datahallsverksamhet. 

– Det finns ju grön el som produceras på andra sätt. Men du som kund måste efterfråga det.

Energieffektivitet är en annan avgörande faktor. Hur stor andel av den energi som datahallen använder går till själva it-utrustningen och hur stor andel används för sådant som kylning, ventilation och belysning? Här talas det om PUE-tal (Power usage effectiveness). Ett PUE-tal på 1 anger att all el går till it-utrustningen, medan ett tal på 2 innebär att bara hälften används för den. Inom branschen anses 1,6–1,7 vara normalt. De leverantörer som siktar på goda miljöprestanda kan komma ner till 1,2 eller ännu lägre.

– "Vår datahall på Island ligger på 1,2 som mest. Men värdet varierar över tid av olika skäl och ofta når vi en ännu högre effektivitet, säger Helena Nordin."

Hur återvinns värmen?

Det finns även en tredje faktor som säger något om miljömässigheten hos ett datacenter. Nämligen om värmen som produceras återvinns. Facebook, som har en datahall i Luleå, har fått en del kritik för att den värme som alstras där inte tas om hand för uppvärmning av exempelvis vatten eller fastigheter.

Helena Nordin pekar på att placeringen av Facebook-datahallen i Luleå – ”mitt ute i skogen” – förmodligen gör det svårt att återvinna värmen på ett effektivt sätt. Andra datahallsleverantörer har tagit detta i beaktande och valt andra placeringar. Exempelvis ligger en av Bahnhofs datahallar mitt i Stockholm, vilket gör det möjligt att föra ut överskottsvärmen från den till fjärrvärmenätet.

It ger många möjligheter att minska företagets miljöpåverkan, exempelvis genom smarta tjänster för samarbete, kommunikation och effektivare produktion och logistik. Men utan en medvetenhet kring vilken miljöpåverkan it själv har kan delar av de vinsterna gå om intet.


Back

Article images

?i