graphical element
Gå tillbaka

GHG

Greenhouse Gas Protocol

I en tid när hållbarhet och miljömedvetenhet är av största vikt för företag och organisationer runt om i världen, spelar Greenhouse Gas Protocol (GHG) en avgörande roll när det kommer till mätning och rapportering av växthusgaser. Här utforskar vi vad GHG är, dess betydelse för klimatrapportering och hur det används för att hantera och minska utsläpp av växthusgaser.

Vad är GHG?

GHG, som står för Greenhouse Gas Protocol, är en global standard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp. Det utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och är ett allmänt erkänt ramverk för att kvantifiera och följa organisationers klimatpåverkan.

Varför är GHG viktigt?

GHG är viktigt av flera skäl:

Mätning och rapportering
GHG ger företag och organisationer en gemensam metodik för att mäta och rapportera sina växthusgasutsläpp. Det möjliggör transparens och jämförbarhet.

Minska utsläppen
Genom att använda GHG kan organisationer identifiera huvudkällorna till sina utsläpp och utveckla strategier för att minska dem, vilket är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna.

Möjliggör klimatmål
GHG gör det möjligt för organisationer att fastställa och följa sina klimatmål. Det är ett viktigt verktyg för att arbeta mot minskade utsläpp och ökad klimatansvarighet.

GHG-ramverket

GHG-ramverket består av tre "Scopes" eller omfattningar av utsläpp:

Scope 1: Direkta utsläpp som företaget har kontroll över, såsom förbränning av fossila bränslen.

Scope 2: Indirekta utsläpp som genereras av den energi organisationen köper, till exempel el.

Scope 3: Indirekta utsläpp som är kopplade till organisationens verksamhet, men som ligger utanför dess direkta kontroll, inklusive leverantörskedjan och transport.

Implementering av GHG

För att använda GHG-effektivt måste organisationer samla in data om sina utsläppskällor, följa GHG-protokollets riktlinjer och rapportera sina resultat. Det är en process som involverar både intern och extern revision för att säkerställa noggrannhet och överensstämmelse med GHG-standarden.

Investering i en hållbar framtid

GHG-protokollet är en kritisk komponent i arbete mot en mer hållbar framtid. Genom att följa GHG-standarder och minska sina utsläpp kan företag och organisationer göra en positiv påverkan på miljön och bekämpa klimatförändringarna.

Vanliga frågor om GHG

Varför är GHG viktigt?

GHG är viktigt eftersom det hjälper organisationer att förstå och minska deras klimatpåverkan. Genom att mäta och rapportera växthusgasutsläpp kan företag och organisationer fatta informerade beslut för att minska sin miljöpåverkan och bidra till klimatmålen.

Vad mäter GHG?

GHG mäter utsläpp av sex huvudtyper av växthusgaser: koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O), fluorerade växthusgaser (HFC, PFC och SF6), samt andra kortlivade klimatpåverkande ämnen.

Vem använder GHG?

GHG används av företag, organisationer, regeringar och projekt över hela världen för att kvantifiera och rapportera sina växthusgasutsläpp. Det används också för att utveckla strategier för att minska utsläpp och förbättra miljöprestanda.

Hur fungerar GHG-protokollet?

GHG-protokollet består av standardiserade metoder och riktlinjer för att mäta och rapportera utsläpp. Det finns två delar: Scope 1, som täcker direkta utsläpp från källor som bränsle och processer, och Scope 2, som täcker indirekta utsläpp från inköpt el och värme. Dessutom finns Scope 3, som täcker andra indirekta utsläpp från verksamhetens värdekedja.

Vad är målet med GHG?

Målet med GHG är att främja en global standard för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp så att organisationer över hela världen kan samarbeta för att minska sina klimatpåverkande effekter och bidra till att bromsa klimatförändringarna.

Andra relevanta ord i samma kategori