graphical element
Gå tillbaka

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

I takt med att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för företag och investerare, har EU infört Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) för att stärka hållbarhetsrapporteringen i Europa. Här kommer vi att utforska vad CSRD är, dess betydelse för företag och investerare, och hur det relaterar till Environmental, Social, and Governance (ESG) -faktorer.

Vad är CSRD?

CSRD, som står för Corporate Sustainability Reporting Directive, är en ny EU-förordning som syftar till att öka transparensen och kvaliteten på företagens hållbarhetsrapportering. Den innebär att fler företag än tidigare måste rapportera om sina hållbarhetsprestationer och integrera ESG-faktorer i sina rapporter.

Varför är CSRD viktigt?

CSRD är viktigt av flera skäl:
  • Ökad transparens
    CSRD kommer att öka transparensen kring företagens påverkan på miljön, samhället och styrningen. Det hjälper investerare och intressenter att fatta informerade beslut.

  • Jämförbarhet
    Genom att fastställa gemensamma standarder för hållbarhetsrapportering möjliggör CSRD jämförbarhet mellan olika företag. Det underlättar för investerare att utvärdera och jämföra ESG-prestationer.

  • Hållbarhetsmål
    CSRD uppmuntrar företag att sätta tydliga hållbarhetsmål och integrera ESG-faktorer i sin strategi. Det kan leda till positiva förändringar och främja hållbarhet.

CSRD och ESG

CSRD är nära kopplat till ESG (Environmental, Social, and Governance) -faktorer. Företag som rapporterar enligt CSRD måste ta hänsyn till ESG-aspekter i sina rapporter, inklusive miljöprestationer, sociala frågor och styrning. Detta hjälper företag att integrera hållbarhet i sin verksamhet och bidra till en mer ansvarstagande affärspraxis.

Implementering av CSRD

För att följa CSRD måste företag noggrant överväga sina hållbarhetspraktiker, datainsamling och rapporteringsprocesser. Det är viktigt att upprätta en robust strategi för att säkerställa att rapporteringen uppfyller CSRD-kraven.

Investera i en hållbar framtid

CSRD kommer att spela en central roll i att forma företags och investerares agerande när det gäller hållbarhet och ESG. Det syftar till att göra företag mer ansvariga och transparenta i sina hållbarhetsprestationer.

Vanliga frågor om CSRD

Vilka företag omfattas av CSRD?

Enligt förslaget omfattar CSRD de största börsnoterade företagen inom EU, inklusive sådana företag som är stora icke-noterade företag som anses vara av offentligt intresse på grund av deras storlek, verksamhet och inverkan.

Vad kräver CSRD av företag?

CSRD kräver att företagen rapporterar om en rad hållbarhetsfrågor som är relevanta för deras verksamhet. Det inkluderar information om miljö, sociala aspekter, arbetsvillkor, mångfald, ägarstruktur och bolagsstyrning. Företagen måste också följa standardiserade rapporteringsramar och följa bestämda riktlinjer för att säkerställa jämförbarhet och tillförlitlighet i hållbarhetsrapporteringen.

När träder CSRD i kraft?

Det slutliga antagandet och ikraftträdandet av CSRD kommer att fastställas genom en lagstiftningsprocess inom EU. Datumet för ikraftträdande kommer att annonseras när förordningen antas.

Rapport om cirkulär IT

Hinder och möjligheter för en cirkulär IT-arbetsplats

Andra relevanta ord i samma kategori